tipuri de garantii

1x punct

categorie: Finante-banci

nota: 8.67

nivel: Facultate

- gajul far? deposedare reprezint? un contract consensual în baza c?ruia,bunul ce constituie obiectul gajului r?mâne în continuare în posesia debitorului.Bunurile asupra c?rora se poate constitui gaj f?r? deposedare sunt urm?toarele:
- produsele solului prinse în r?d?cini sau deja culese,bunuri mobile de natura materiilor prime,materialelor,semifabricantelor,produse finite și alte m?rfuri,a[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: tipuri de garantii

- gajul far? deposedare reprezint? un contract consensual în baza c?ruia,bunul ce constituie obiectul gajului r?mâne în continuare în posesia debitorului.Bunurile asupra c?rora se poate constitui gaj f?r? deposedare sunt urm?toarele:
- produsele solului prinse în r?d?cini sau deja culese,bunuri mobile de natura materiilor prime,materialelor,semifabricantelor,produse finite și alte m?rfuri,aflate în unit?țile de producție sau depozite,dac? pe toat? perioada credit?rii se vor putea reg?si în aceeași form? sau vor putea fi num?rate sau m?surate;
- bunuri mobile de natura mijloacelor fixe existente în patrimoniul împrumutantului și care vor putea fi admise în garanție numai dac? sunt în stare de funcționare și gradul lor de uzur? nu dep?șește 50%.

B.Garanțiile personale
Garanția personal? este angajamentul asumat de o persoan? fizic? sau juridic? de a onora obligația debitorului în cazul în care acesta nu o execut? el însuși. Garanția personal? poart? denumirea de fidejusiune sau cauțiune.Ea poate fi acceptat? numai dup? ce este verificat? de specialistul bancar,care trebuie s? constate c? garantul dispune de patrimoniul corespunz?tor,neafectat de alte obligații. Garanția personal? se poate materializa printr-un contract distinct între banc? și garant.

O modalitate specific? de cauțiune este scrisoarea de garanție bancar?,care reprezint? garanția dat? de banc? în favoarea unei persoane fizice sau juridice care contracteaz? un credit.Ea constituie o garanție deosebit de important? și preferat? altor forme de garanții, deoarece b?ncile,care dispun de importante fonduri b?nești, sunt considerate cei mai siguri giranți. P?rțile care intervin într-o scrisoare de garanție bancar? sunt banca garant?,debitorul principal și beneficiarul. Debitorul principal sau ordonatorul este cel care solicit? b?ncii garante s? îi emit? o scrisoare de garanție,pe care ulterior o va remite beneficiarului care,în general,este o banc? creditoare.

C.Alte garanții
Din aceast? categorie fac parte:
- gajul general;
- depozitele în lei și valut?.

Gajul general reprezint? cea mai general? garanție,fiind un gaj comun la dispoziția tuturor creditorilor,care au cu toții o poziție egal? faț? de bunurile debitorului în situația declanș?rii execut?rii silite.Faț? de garanțiile reale,gajul general nu confer? deci unit?ții bancare creditoare privilegiul faț? de alți creditori,fapt pentru care riscurile b?ncii sunt mult mai mari în situația în care accept? o asemenea garanție.

Gajul general cuprinde toate bunurile mobile și imobile din patrimoniul împrumutantului,inclusiv cele cump?rate sau realizate din credite,precum și disponibilit?țile b?nești realizate din orice activitate. Baza legal? a gajului general o constituie prevederile art.1718 din Codul civil care reprezint? dreptul comun în materie, precum și art.2 din Legea nr.31/1990 privind societ?țile comerciale, potrivit c?rora societ?țile comerciale garanteaz? obligațiile lor c?tre creditori cu întregul patrimoniu social. Depozitele în lei și valut? reprezint? disponibilit?țile b?nești existente în conturile împrumutanților sau altor persoane fizice sau juridice,create în scopul garant?rii unui credit.

Din cauza solicit?rii garanțiilor reale(ipotec? sau gaj) din partea b?ncilor chiar și pentru creditele pe termen scurt exploatațiile agricole private au acces restrâns la creditele bancare.Ideea ipotec?rii casei de locuit,singurul bun al ț?ranului care îi aparține de fapt și de drept,constituie un obstacol real în acțiunea de garantare cu consecințe nefavorabile în procesul de creditare al exploatațiilor agricole.

Îngr?direa accesului la credite al exploatațiilor agricole se datoreaz? și faptului c? b?ncile manifest? reticenț? în a accepta garantarea creditului cu:
- suprafața de teren cultivat? de exploatația agricol?;
- producția realizat?;
- utilajele și instalațiile agricole aflate în patrimoniul exploatației agricole;
- efectivele de animale existente.

Legea creditului agricol pentru producție(Legea nr.150/2003)la art.4 alin.(2) prevede garanțiile pe care o exploatație agricol? le poate aduce la solicitarea unui credit.În baza acestei legi creditele acordate de b?ncile comerciale pot fi garantate fie de Fondul de Garantare a Creditului Rural sau alte societ?ți comerciale de profil,fie de împrumutat prin:
- gaj f?r? deposedare pe culturi,animale sau mașini și utilaje agricole,asigurate la societ?ți de asigur?ri;
- ipotec? asupra cl?dirilor și terenurilor agricole;
- alte garanții agreate de b?ncile creditoare.

Problema este c? b?ncile comerciale nu accept? ca și garanție gajul pe culturi,animale sau mașini și utilaje agricole,ele solicitând garanții de tip ipotecar.S-a ajuns în situația în care nici m?car ipoteca asupra casei solicitantului de împrumut din mediul rural s? nu fie agreat? de b?nci deoarece prețul caselor de locuit din majoritatea satelor (comunelor) este foarte sc?zut ca urmare a lipsei cererii pentru astfel de imobile.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.