Spatiul galactic cu 6 dimensiuni

5x puncte

categorie: Filosofie

nota: 9.85

nivel: Liceu

Spunem că suma S de proprietăți “pi” ale constituanților elementari “mi” (ale celulelor), se compune după o lege, după un transformator aditiv A și dă proprietatea de grup P(mi), alta decît greutatea în condițiile accelerației gravitaționale de la nivelul scoarței terestre. Nimeni nu poate nega realitatea vieții, diviziunea celulară. Fiecare celulă în parte este caracteriza[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Spatiul galactic cu 6 dimensiuni

Spunem că suma S de proprietăți “pi” ale constituanților elementari “mi” (ale celulelor), se compune după o lege, după un transformator aditiv A și dă proprietatea de grup P(mi), alta decît greutatea în condițiile accelerației gravitaționale de la nivelul scoarței terestre. Nimeni nu poate nega realitatea vieții, diviziunea celulară. Fiecare celulă în parte este caracterizată de parametrii electrici ca rezistanța și capacitatea electrică celulară.

Privit astfel omul are prin similitudine o față electrică în care suma de proprietăți “pi” reprezintă suma de rezistențe electrice locale adunate în complex și care dau o rezistență electrică generalizată R, măsurată la nivelul cutanat în kiloohmi. Din alt punct de vedere și capacitățile electrice adunate dau o capacitate electrică rezultantă C și care are valori măsurate în domeniul nanoFarazilor. De asemenea efectul diviziunii celulare poate fi regăsit și măsurat în miliVolți ai tensiunii electrice rezultante.

Observația 1.
Parametrii electrici specifici, rezistența R și capacitatea C îl aseamănă pe om prin similitudine cu un circuit electric Rezistență-Condensator cu constanta de timp RxC care este alimentat de tensiunea electrică rezultată ca urmare a diviziunii celulare. Fizic, ținînd seama de constanta de timp RxC, vom putea calcula la un moment dat o lungime de undă specifică circuzitului electric Om, după simplificări astfel:
L = 300 x R x C (5)
în care parametrii electrici din ecuație au fost descriși mai sus. De reținut însă că acești parametrii electrici ai “viului” și deci inclusiv ai omului, dau lungimi de undă de ordinul a sute de mii de metri cu frecvențe de ordinul kilohertzilor așa cum am prezentat la început valorile caracteristice scării omului.

În urma măsurătorilor făcute asupra unui mare număr de persoane am tras concluzia că produsul RxC este variabil de la o secundă la alta (86.000 de secunde circadiene) și în general lungimile de undă rezultante au valori cuprinse între aproximativ 70.000m și 500.000m.
Observația 2.
Ionosfera conține stratul atmosferic Heavisaide care reprezintă scutul protector al vieții, în el este reținută radiația cosmică dăunătoare vieții. Stratul atmosferic Heavisaide are o altitudine variabilă circadian și sezonier deasupra unui punct de referință de pe glob, cel mai adesea facem referire la nivelul mării, variație dată de încălzirea și răcirea circadiană și sezonieră a atmosferei.

Totuși, pentru simplificare vom lua poziția instantanee a stratului Heavisaid deasupra mării la echinocțiul de primăvară și de toamnă: la ora 3 dimineață stratul Heavisaide va avea altitudinea de 100.000 de metri iar la ora 15 va avea altitudinea de 400.000 de metri. În restul anului altitudinea se calculează ținînd seama de o serie de coeficienți de corecție cum ar fi:

- a, altitudinea punctului în care se fac măsuratorile deasupra nivelului mării
- k, coeficient de corecție care ține seama de mișcarea Pămîntului în jurul Soarelui
- S, coeficient de corecție sideral care ține seama de mișcarea sistemului Solar în direcția stelei Vega, de mișcarea galactică a

Soarelui (vînturile electromagnetice).

Altitudinea stratului Heavisaide în general și simplificat respectă o relație de forma;
A = 250km + 150km x sin ( u.t) (6)
în care:
- “250km”, reprezintă altitudinea teoretică deasupra mării a unui centru imaginar în jurul căruia are loc o mișcare armonică sinusoidală a stratului Heavisaide
- “150km”, reprezintă mărimea razei armonicei
- “u”, reprezintă valoarea în grade a mișcării unghiulare a Pămîntului în jurul axei proprii, avînd ca origine a timpului ora 3 dimineața, cînd stratul Heavisaid la echinocții se găsește la cea mai mică altitudine, de 100km cînd valoarea unghiulară “u” este egală cu zero.
- “t”, reprezintă timpul scurs începînd de la ora 3 dimineața și pînă se închide cercul mîine dimineață la ora 3 cînd începe o altă rotație.Din 4 în 4 minute, Pămîntul face o mișcare unghiulară de 1 grad.
Observația 3.

Valorile tabelare calculate ca la Observația 1 sînt aproximativ egale cu valorile tabelare corectate de la Observația 2. După îndelegate reflecții, analize, cercetări și experimentări, acum ne-am luat permisiunea de a veni în fața Dumneavoastră și a vă propune să acceptați pînă la proba contrară o analogie între cele două șiruri de valori determinate în cadrul celor două observații și astfel să putea face o legătură între valorile date de calculul lun gimi de undă L în funcție de parametrii electrici ai organismelor vii în general și a

Omului în special cu valorile succesive ale altitudini stratului atmosferic Heavisaide, A, astfel să putem aproxima o stare de echivalență relativă, o legătură Om – Galaxie, de forma:
L = A (7)
sau
300xRxC = 250Km+150Kmxsin(u.t)

Valorile tabelare succesive obținute la echinocții de 100Km reprezintă unde cu frecvențe de 3000Hz la ora 3 dimineața și 400Km cărora le corespund frecvențe de 750Hz la ora 3 după masă. La nivelul cercetărilor de acum vă propunem să fiți de acord cu Observația 3 care ne duce la concluzia că Scara Omului, în care realitățile sînt puse în evidență cel mai adesea prin intermediul simțurilor noastre, are cîmpuri electromagnetice ale căror lungimi de undă și frecvențe sînt determinate folosind formule simplificate funcție de valoarea sinusului unghiului de rotire a Pămîntului în jurul axei proprii, denumite de noi, serii sinusoidale.

Generalizînd cu permisiunea Dv. vom putea afirma cel puțin teoretic deocamdată că la nivelul scării SO se intersectează prin compunere sau generare dimensiuni ale spațiilor din Sim după forme modelare ale spaților din SF cu dimensiuni ale saapțiilor scării SIM prin descompunere sau degenerare. Pentru a se putea efectua practic aceste intersecții în SO sînt necesare valori compatibile ale spațiilor din celelalte trei scări de raportare, cu alte cuvinte sînt necesare valori reale sau imaginare care să satisfacă relațiile de intersecție modelară. Dacă admitem ca posibilă relația (7) avem deja un punct de plecare în construcția noastră: L admitem că prin tăiere dă elemente ale spațiilor din Sim iar A dă prin compunere elemente ale spațiilor din SIM, rămânănd să calculăm coeficienții de demultiplicare de la SO către Sim și SF și coeficienții de multiplicare de la SO către SIM.

Observația 4
Reluînd formula (4):
S( pi )A = P( mi )
care reprezintă un corp cu proprietate specifică P( mi ) în SO organizat după un transformator aditiva A ai constituanților elementari compatibili din Sim, S( pi ); vom afirma că o condiție de compatibilitate trebuie să fie un număr “n” submultiplu de scara SO cu serii de funcții sinusoidale față de scara Sim cu serii de funcții cosinusoidale determinat apriori de o relație de legătură discretă de forma:
n = 1 / L ( 8 )
în care:
- “n” este coeficientul de demultiplicare de la SO către Sim
- L = A , ca în formula ( 7 ).
Introducînd valorile calculate cu formula ( 7 ) în formula ( 8 ), vom obține valorile instantanee ale coeficienților de demultiplicare “n”, model de calcul numit de noi seria de funcții cosinusoidale.
n = 1 / 300.RxC; n = 1 / (250.000m + 150.000mXcos(u.t), formula ( 8 ) practică,
în care “u” și “t” sînt parametrii de la formula (6).

Făcînd o corespondență între parametrii măsurați ca la observațiile 1 și 2 aparținînd SO și calcularea după formula ( 8 ) practică a parametrilor submultiplu corespunzători în Sim, vom observa că aceștea au dimensiunea scalară a lungimii în domeniul micronilor și mai mici, cărora le corespund frecvențe de ordinul Teraherților. Valorile teoretice astfel obținute noi aprexciem că reprezintă soluțiile unor ecuații de stare instantanee ale cîmpurilor electromagnetice din Sim, determinate cu ajutorul seriei cosinoidale cum ar fi lungimile de undă și frecvențele cîmpurilor electromagnetice din Sim.

Cunoscînd valorile de submultiplu din Sim ( “n” ) și multiplu din SO, (A) ai parametrilor corespunzători cîmpurilor electromagnetice din Sim și SO, se vor calcula corespondențele valorilor cîmpurilor electromagnetice din SF după serii cotangențiale, date de formula practică simplificată:
Sf = n / A ( 9 ) în care:
- Sf reprezintă lungimile de undă ale cîmpurilor electromagnetice din SF
- pentru valorile instantanee se iau în considerare valorile calculate după formula (8) pentru “n” și formula (7) pentru A.

Valorile lungimilor de undă calculate după formula ( 9 ) corespunzătoare cîmpurilor electromagnetice din SF au valori de sub un Angstrom, mai mici ca raza atomului de hidrogen cărora le corespund valori de ordinul 10 la puterea + 20 Hertzi!
Pentru calculul valorilor de multiplu de la SO către SIM se vor utiliza așa zisele funcții de serii tangențiale, după formzula practică simplificată:
N = A / n ( 10 ) în care:
- N este valoarea corespunzătoare a lungimilor de undă a cîmpurilor electromagnetice din SIM, de ordinul milioanelor de metri, cărora dacă luăm în considerare o formulă de calcul cu parametru viteza luminii solare, îi corespund frecvențe teoretice subunitare și imaginare și aici apare apare o dilemă din lipsa unei formule de calcul care să admită în Galaxia noastră și prin extindere în Univers, lumini astrale cu viteze mai mari sau mai mici decît viteza luminii Soarelui pe care în general bănuim că o cunoaștem.

Exemplu:
- pentru coeficienți de demultipliocare, în SO la frercvența de 750Hz îi corespunde în Sim frecvența de 120 teraHz iar în SF frecvența de 0,69x10 la puterea +20 Hz; în SO la frecvența de 750Hz îi corespunde lungimea de undă de 400.000 de metri și corespunzător în scările submultiplu Sim unda de 2 microni, în SF lungimea de undă va fi de 44,63 Angstromi, etc.
- pentru coeficienții de multiplicare de la SO la SIM, putem calcula cu ajutorul seriei tangențiale și valori tabelare orientative dar pînă la rezolvarea dilemei cu ajutorul dumneavoastră nu îndrăznim pentrucă nu avem încă o imagine de volum de referință a celei de a cincea și a șasea dimensiuni a spațiului.

Rezumat: cea de a patra dimensiune a spațiului definită în Sim Viața, în SO prinde forme modelare biologice concrete regăsite sub totalitatea vietăților pe care le cunaștem sau pe carfe nu le cunoaștem. Pentru relitățile materiale inerte puse în evidență și cu ajutorul simțurilor noastre, generarea și degenerarea este mult mai simplă pentrucă transformatorii aditivi sau divizori se aplică numai unui număr limitat de componenți cum ar fi de exemplu atomii în cazul metalelor sau mai sugestiv calcarul în cazul stîncilor, etc.
d. Sistemul de referință a macrocosmosului sau Scara Infiniților Mari (SIM) Dimensiunile cuprinse în SIM aparțin manifestării materiei în imensitatea ei, aparțin comparării Galaxiei și a Universului. Lungimile de undă corespunzatoare cîmpurilor electromagnetice ale acestui sistem sînt de ordinul de mărimeNx1024 metri, adică a unui număr N ori 10 la puterea +24 de metri!

Dimensiunea sacalară a lungimilor de undă corespunzătoare spațiului definit în SIM este caracteristica celei de a cincea dimensiune a materiei, respectiv spațiul scalar integrator (de formă multisferoidală integratoare?), comparabilă cu unitățile de distanță astronomică cum ar fi anul-lumină, parsecul, mase și viteze cosmice, viteza luminii solare ca reper de referință în sistemul planetar al Soarelui, etc., cu origini variabile în funcție de elementul de volum galactic la care facem referință la un moment dat. În textul-ipoteză pe care vi-l supunem atenției, prin element de volum galactic vom înțelege un spațiu de studiu izolat din Galaxia noastră care cuprinde cel puțin un corp cosmic (sau sumă de corpuri cosmice), cu accelerație gravitațională proprie și care cuprinde și alte mase cerești în mișcare în interiorul volumului, fără gravitație proprie, cum ar fi spre exemplu meteoriții, etc.

Studiind Galaxia Noastră prin prisma elementelor de volum galactice vom putea complecta împreună teoria atracției universale și teoria relativității. (În urma unui studiu particular putem să presupunem că forme energetice noi și revoluționare pentru omenire vor fi dezvoltate numai după întregirea teoriei atracției universale și teoria relativității, cercetare romănească colectivă pe care o lansăm o dată cu publicarea ciclului de referate Realismul Științific și Religios, la care vă invităm să vă aduceți aportul și pe dumneavoastră, pentru ca noi sau generațiile viitoare să trecă peste barierele cunoașterii fixate de experiențele de pînă acum cu pretenția de a fi atins perfecțiunea.)

Prin vecinătatea unui corp cosmic vom înțelege aici distanța de la scoarța planetară și vecinătatea acesteia care se poate întinde pînă la corpurile apropiate și vecine. Frecvențele specifice unor asemenea lungimi de undă încă nestudiate pe Terra sînt de ordinul unitar sau subunitar al Hertzilor dacă luăm ca reper de referință lumina solară din teoria relativității și care definesc cîmpuri electromagnetice integratoare cărora le corespunde o dimensiune vectorială, cu un vector unitar”k” al spațiului sau cea de a șasea dimensiune a spațiului denumită spațiul vectorial integrator sau Timpul, cu origini fixate în centrul tuturor corpurilor cosmice cu gravitație proprie din galaxie corespunzătoare elementelor de volum galactic luate în studiu.

Din punctul de vedere al Scării Infiniților Mari, Timpul sau cea de a șasea dimensiuni a materiei, va fi privit ca una dintre formele fundamentale de existență a materiei în mișcare și care exprimă durata, succesiunea și simultaneitatea proceselor obiective care se modelează în Scara infiniților mici și în Scara Fundamentală în elementul de volum galactic în considerare.

Este interesant studiul prin prisma celor de a cincea și a șasea dimensiuni a spațiului, trapulsia sau a tragerea asigurată de locuri geometrice care prin rotire, ca efect al vitezelor centripetă și centrifugă dobîndesc “gravitații proprii”, principiu care în ipoteza noastră asigură energia de respingere și de atracție necesară funcționării așa-ziselor OZN-uri în spațiile planetare sau interplanetare, dar și studiul teleportării specific acestei scări de raportare. Tehnic încă nu este posibilă realizarea vectorilor geometrici OZN și nici a teleportării pentrucă civilizația noastră nu a luat în considerare această ipoteză și se bazează pe forme energetice “primitive” ca propulsia sau împingerea spre exemplu, energofagă, consumabilă de mari cantități de combustibili clasici, polouantă și vibratoare.

Temperaturile proprii Scării Infiniților Mari încep de pe la +3500oC și ajung până la valori de milioane de grade Celsius. Caracteristice acestei scări, sînt seriile de funcții tangențiale determinate în general ca la punctul c., cu caracteristica de bază a acestei scări Timpul. Nu putem opera deocamdată cu aceste dimensiuni, dar trăim liniștiți în ele.

Rezumat:
În Sistemul de referință al macrocosmosului (SIM) sînt definite așadar alte două dimensiuni ale spațiului galactic cu vecinătățile lui:
5. spațiul scalar integrator cu originea în centrul material al elementului de volum galactic pe care îl studiem și care dă instantaneu axa geografică care este paraleleă în corpurile elementului de volum cu axele geografice care coiencid cu axa care leagă polurile geografice planetare.

6. spațiul vectorial integrator sau Timpul: planetar, solar, galactic și universal.
Pentru sistemul Planetar al Soarelui, Timpul are originea pentru elementul de volum denumit în centrul fostei găuri negre de pe axa Steaua Nordului – Steaua Sudului (vezi Fig.1 din referatul nr.1) iar timpul specific corpurilor cosmice cu gravitație proprie care s-au născut după împrăștierea în spațiu a planetelor care gravitează în jurul Soarelui, în centrul acestora. Axa spațiul vectorial integrator sau timpul propriu corpurilor cosmice cu gravitație se suprapune peste axa magnetică ce trece prin polii magnetici planetari și sînt paralele cu axa timpului galactic care trecea prin centrul aglomerării de mase cerești a cărei formare a început acum cam 17 miliarde de ani și s-a sfîrșit acum cam 5 miliarde de ani cînd a trecut în forma energetică a sistemului planetar al Soarelor pe care în mare o cunoaștem.

Axa timpului Solar este paralelă la rîndul ei cu axa timpului Galaxiei Noastre. Cele șase dimensiuni ale spațiului definite în Sistemele ipotetice de referință pe care vi le propunem, se caracterizează prin aceia că pot avea originile comune în orice punct din spațiu sau în vecinătatea acestor puncte la care ne referim, astfel că după această ipoteză nu mai privim Universul ca pe un volum definit avînd un Centru și o Margine ci ca un volum indefinit dimensional în continuă mișcare termică de la zero grade Celsius absolut la milioane de grade Celsius cînd entropia elementelor de volum cosmic are gradientul de temperatură crescător în Timp, numit și gradient de generare a materiei și de la milioane de grade celsius la zero grade Celsius absolut cînd entropia elementelor de volum are gradientul de temperatură descrescător în Timp numit și gradient de degenerare pînă la faza în care materia din elementele de volum studiate se transformă și se prăbușesc în formele energetice ale unor găuri negre volumice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Filosofie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.