Serviciul administratie publice locale

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.87

nivel: Facultate

Consiliul local

Consiliul local este compuse din consilieri locali aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, În condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.
Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului,in funcție de numărul locuitorilor orașului raportat de Institutul Na[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Serviciul administratie publice locale

Consiliul local

Consiliul local este compuse din consilieri locali aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, În condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.
Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului,in funcție de numărul locuitorilor orașului raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:
Consiliul local al orasului Piatra Neamt este compus din 25 de consilieri locali.

Atribuțiile consiliului local

(1) Consiliul local are inițiativă și hotăraste, in condițiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;
b) aprobă, În condițiile legii, la propunerea primarului, Înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, În numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, În condițiile legii.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de Încheiere a exercițiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea Împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, În numele unității administrativ-teritoriale, În condițiile legii;
c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, În condițiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, În condițiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate În procesul de integrare europeană În domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotăraște darea În administrare, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, În condițiile legii;
b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau
municipiului, după caz, În condițiile legii;
c) avizează sau aprobă, În condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;
d) atribuie sau schimbă, În condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competențelor sale și În condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educația;
2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate În nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situațiile de urgență;
9. protecția și refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea și punerea În valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor,
grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidența persoanelor;
13. podurile și drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;
15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
16. activitățile de administrație social-comunitară;
17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate În proprietatea unității administrativ-teritoriale sau În administrarea sa;
18. punerea În valoare, În interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotăraște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar și didactic;
c) sprijină, În condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate În proprietatea sau În administrarea sa;
f) poate solicita informări și rapoarte specifice de la primar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăște, În condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, În vederea finanțării și realizării În comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăște, În condițiile legii, Înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;
c) hotărăște, În condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, În vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, În baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Persoanele Împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale În societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, În condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR DE CONSILIU LOCAL

Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului.
Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului.
În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai orașului convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Convocarea

Convocarea se face, în scris, prin intermediul secretarului unității administrativ - teritoriale, astfel, în cazul:
- ședințelor ordinare cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței;
- ședințelor extraordinare cu cel puțin 3 zile înaintea ședinței;
- în caz de forță majoră și de maximă urgență convocarea consiliului local se poate face de îndată.
Convocarea consiliului local se face prin dispoziție de convocare a primarului în care vor fi precizate:
- data,
- ora,
- locul desfășurării,
- ordinea de zi a acesteia.

Invitația de ședința
Preia o parte din dispoziția de convocare.
Aceasta se transmite prin grija secretarului consilierilor locali si va cuprinde:
- data,
- ora,
- locul desfășurării,
- ordinea de zi a acesteia,
- mențiunea ca materialele ședinței pot fi studiate înaintea asteia la biroul secretarului localității
- ca anexa va cuprinde lista nominala a consilierilor locali și semnătura de confirmare a primirii invitației la ședința de consiliu.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.