Rolul resurselor umane

2x puncte

categorie: Economie

nota: 8.86

nivel: Facultate

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Dincolo de îndeplinirea sarcinilor formal-executive care țin în principal de răspunderea pentru gestiunea documentelor produse sau administrate de departamentul pe care îl conduce, directorul/responsabilul de resurse umane trebuie să-și asume un rol activ în procesul de formare a angajaților la nivelul instituției.
Recrutarea funcționarilor publ[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Rolul resurselor umane

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Dincolo de îndeplinirea sarcinilor formal-executive care țin în principal de răspunderea pentru gestiunea documentelor produse sau administrate de departamentul pe care îl conduce, directorul/responsabilul de resurse umane trebuie să-și asume un rol activ în procesul de formare a angajaților la nivelul instituției.
Recrutarea funcționarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcțiilor publice vacante prevăzute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcțiilor publice.

În mod excepțional, autoritățile sau instituțiile publice pot organiza ori, după caz, pot solicita organizarea concursului, în situația în care funcțiile publice se vacantează în cursul anului și nu au fost prevăzute ca funcții publice vacante în planul de ocupare a funcțiilor publice. În acest caz, concursul se organizează după promovarea, transferarea și redistribuirea funcționarilor publici, în condițiile legii.
Atribuțiile sau activitățile complementare celor care se desfășoară în mod regulat la recrutarea funcționarilor publici cu scopul declarat de a crește gradul de interes în rândul persoanelor cu studii de specialitate care ar putea opta pentru cariera de funcționar public, sunt:

• Solicitarea avizului ANFP pentru organizarea concursului, cu menționarea condițiilor de participare și desfășurare a concursului precum și bibliografia;
• Condițiile de desfășurare a concursului se publică prin grija instituției publice organizatoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 30 zile înainte de data desfășurării concursului.
La concursurile organizate pentru recrutarea funcționarilor publici pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea în corpul funcționarilor publici, candidații trebuie să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice prevăzute în fișa postului pentru care candidează, astfel:

a) Minimum 7 ani pentru funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici cu posibilitatea reducerii acestei perioade în condițiile legii;
b) Minimum 5 ani pentru funcțiile publice de conducere, cu excepția funcțiilor publice de șef birou, șef serviciu, secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;
c) Minimum 2 ani pentru funcțiile publice de conducere de șef birou, șef serviciu, secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;
d) Minimum 5 ani pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional „superior”;
e) Minimum 3 ani pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional „principal”;
f) Minimum 1 ani și 8 luni, respectiv 6 luni, în funcție de nivelul studiilor absolvite, pentru funcțiile publice de execuție de grad profesional „asistent”.

Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea funcționarilor publici debutanți, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și anume:
• Să aibă domiciliul în România și cetățenia română;
• Să cunoască limba română, scris și vorbit;
• Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
• Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
• Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;
• Să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
• Să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea serviciului, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite ci intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția în care a intervenit reabilitarea.
• Să nu fi fost destituită dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;

Concursul constă în 3 etape, după cum urmează:
a) Selectarea dosarelor de înscriere
b) Proba scrisă
c) Interviu
În vederea participării la concurs, candidații depun la secreatriatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:
a. Copia actutului de identitate;
b. Formularul de înscriere (cf anexei 1);
c. Copiile diplomelor de studii și al altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d. Copia carnetului de muncă, sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
e. Cazierul juridic;
f. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g. Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;

Copiile după actele mai sus menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.
Pot susține probele prevăzute la alin.(1) lit.b) și c) candidații ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs, în condițiile prevăzute de lege.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grilă în prezența comisiei de concurs.
Probele de concurs prevăzute la alin.(1) lit.b) și c) se notează cu puncte de la 1 la 100.
Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probele de la alin.b) și c). Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte și se obține prin cumularea punctajului obținut la fiecare dintre probele prevăzute la alin.b) și c).

Sunt declarați admiși candidații care au promovat cele doua probe prevăzute la alin.b) și c). Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.
Candidații declarați admiși sunt numiți, în condițiile legii, pe baza punctajului final obținut, în funcțiile publice pentru care a candidat.
Intervalul cuprins între data numirii ca funcționar public debutant, după promovarea concursului de intrare în corpul funcționarilor publici și data numirii ca funcționar public definitiv, este numit perioadă de stagiu și are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcționarilor publici debutanți în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților unei funcții publice, formarea lor ca practică, însușirea specificului activității autorității sau instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea, precum și exigențelor administrației publice.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.