Riscul de creditare al persoanelor fizice

5x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 9.43

nivel: Facultate

Referat despre Riscul de creditare al persoanelor fizice
Din acest punct de vedere, cea mai importantă funcție a conducerii băncii este de a controla calitatea portofoliului de credite. Aceasta deoarece slaba calitate a creditelor este principala cauză a falimentelor bancare.

Dispoziții privind finanțarea persoanelor fizice
Acordarea, garantarea și derularea credit[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Riscul de creditare al persoanelor fizice

Referat despre Riscul de creditare al persoanelor fizice
Din acest punct de vedere, cea mai importantă funcție a conducerii băncii este de a controla calitatea portofoliului de credite. Aceasta deoarece slaba calitate a creditelor este principala cauză a falimentelor bancare.

Dispoziții privind finanțarea persoanelor fizice
Acordarea, garantarea și derularea creditelor destinate persoanelor fizice se realizează pe bază contractuală, în conformitate cu reglementările interne ale împrumutatorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, în cazul împrumutatorilor persoane juridice române, și, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor împrumutatorilor persoane juridice străine.

Împrumutatorii desfășoară activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor proprii validate de Banca Națională a României - Direcția Supraveghere. Orice modificare ulterioară a reglementărilor proprii se notifică Băncii Naționale a României și devine aplicabilă numai după validarea acesteia de către Direcția Supraveghere.

Aprecierea capacității de rambursare a solicitanților de credite
Băncile sunt obligate să limiteze riscul de credit și să depună toate eforturile pentru a-și încasa debitorii. În acest scop, vor fi onorate doar solicitările de credit pentru care există premisele rambursării principalului și plății dobânzilor.

În cazul clienților persoane fizice, împrumutatorii stabilesc în cadrul reglementărilor interne, în concordanță cu profilul și strategia lor de risc, cel puțin următoarele:
a) modalitatea de organizare a activității de acordare și derulare a creditelor destinate persoanelor fizice și, după caz, condițiile de garantare pentru fiecare tip de credit;
b) categoriile de clienți eligibili pentru finanțare;
c) procedura de clasificare a clientelei țintă pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al împrumutatorului;
d) categoriile de venituri considerate eligibile de către împrumutator, diferențiat pe categorii de clientelă, precum și coeficienții de ajustare aferenți în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență ale acestora;
e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile în scopul determinării gradului total de îndatorare, incluzând cel puțin cheltuielile de subzistență și angajamentele de plată altele decât cele de natura creditului;
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferențiat pe categoriile de clientelă și fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de îndatorare se determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte finanțări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la lit.e);
g) metodologia de reconsiderare periodică a coeficienților de ajustare a veniturilor și nivelurilor maxime admise pentru gradul de îndatorare, în vederea asigurării acurateței acestora pe o bază continuă.

Riscul de credit
Riscul fundamental care trebuie controlat pentru o bancă, de al cărui control depinde succesul sau insuccesul său, este riscul de credit. Ca o extensie, termenul de credit este comun pentru orice tranzacție, de orice tip, dar este central pentru o bancă. Marea majoritate a băncilor au o importantă pondere a veniturilor din creditare și din plasamente în general, în totalul veniturilor. În cel mai simplu mod, riscul de credit poate fi definit: riscul ca partenerul de afaceri dintr-o tranzacție să nu evolueze conform termenilor și condițiilor din contractul inițial, acest fapt cauzând deținătorului de active pierderi financiare.

Cel mai utilizat exemplu pentru a explica riscul de credit este probabilitatea ca debitorul să nu ramburseze creditul.
Natura expunerii la riscul de credit variază de la activitate la activitate, iar în multe cazuri, între diferitele stadii ale fiecărei activități. Pentru unele tranzacții (un credit de exemplu), întreaga sumă a tranzacției, inclusiv dobânda aferentă, reprezintă expunerea la riscul de credit.

Riscul de credit are două componente :
- riscul de bază al clientului (implicit), care este o estimare a probabilității ca o pierdere să apară în viitor;
- riscul inerent al produsului vândut de bancă, care este o estimare a pierderii monetare datorită dificultăților clientului.

Riscul de client este compus din următoarele riscuri :
- riscul legat de afacerea clientului, evaluat la probabilitatea ca acesta să nu își onoreze obligațiile față de bancă;
- riscul de țară, evaluat la probabilitatea ca toți sau cea mai mare parte a agenților economici dintr-o țară (inclusiv guvernul respectiv), să nu își onoreze obligațiile internaționale din aceleași motive;
- riscul de transfer, evaluat la probabilitatea ca o țară să nu poată sau să nu dorească să îndeplinescă serviciul datoriei externe datorită unei perioade de dezechilibru a schimbului valutar;
- riscul de concentrare, care este estimat la probabilitatea de a suporta pierderi din diversificarea neadecvată a portofoliului de credite pe termene, sectoare industriale, regiuni sau număr de clienți. Un volum semnificativ de credite pentru agenți economici care activează într-o industrie cu probleme constituie, de exemplu, un risc de concentrare.

Riscul inerent de produs cuprinde următoarele aspecte:
- riscul de capital și de dobândă, care reprezintă riscul ca băncii să nu-i fie rambursată suma totală a capitalului împrumutat și a dobânzii aferente, la data scadenței. Acest risc apare atât pentru portofoliul de credite înregistrat în balanța băncii, pe tipuri de produse de credit (descoperire de cont, linii de credit, credite pentru investiții, etc), cât și pentru angajamentele înregistrate în conturi extrabilanțiere, de evidență a scrisorilor de garanție emise, spre exemplu;

- riscul de înlocuire, evaluat ca un risc de produs care poate să apară în cazul produselor pe piața de capital, valutară, de exemplu pentru tranzacțiile forward, futures, options, este mult mai complex. Normal, doar o parte a sumei tranzacționate reprezintă expunere la risc. Riscul de înlocuire apare atunci când o parte din contracte nu evoluează la prețul scontat, iar banca trebuie să plătească o primă pentru a executa contractele la prețul negociat;

- riscul de achitare, evaluat ca riscul întâmpinat de bancă până la lichidarea tranzacției. Acest risc apare atunci când clientul nu își achită obligațiile sau le achită după data scadenței;
- riscul de garanție, reprezintă riscul ca valoarea garanțiilor să scadă astfel încât, în cazul extrem de executare a lor, banca să suporte o pierdere.

Analiza creditelor acordate persoanelor fizice
În activele bancare creditele acordate populației (pentru construcții de locuințe și case de vacanță, pentru cumpărări de autoturisme, pentru nevoi gospodărești și pentru bunuri de folosință îndelungată) au o pondere mică. Ele presupun însă, un volum mare de activitate și de cheltuieli. Identificarea și evaluarea riscului de creditare presupune analiza nevoii de finanțare (verificarea justificării cererii de credit) și analiza cererii de creditare (evaluarea calității debitorului apreciată din punct de vedere al mărimii și stabilității veniturilor). Riscul re creditare depinde în primul rând de riscul de nerambursare.

Cauzele care pot determina insolvabilitatea debitorului sunt:
- obiective - țin de evoluția mediului în care acesta operează;
- subiective - țin de caracterul debitorului, de măsura în care este dispus să-și achite obligațiile față de bancă înaintea altora.

Protecția băncii pentru limitarea cauzelor ce duc la insolvabilitatea clientului se realizează astfel:
- pentru cauzele obiective prin analiza și prognoza condițiilor economice, diversificarea portofoliului de clienți din punctul de vedere al sectorului de activitate, diversificarea teritorială, stabilirea mărimii creditului acordat și a ratelor de rambursat în funcție de mărimea veniturilor totale nete ale persoanelor respective;
- pentru cauzele subiective prin urmărirea modului de funcționare a conturilor pe care le au deschise la societatea bancară clienții vechi, solicitarea de garanții reale și personale.

În ceea ce privește noii clienți, aceste informații nu sunt accesibile, banca fiind dezavantajată în aprecierea calității clientului. În acest caz analiza revine exclusiv angajatului băncii și presupune o doză mare de subiectivitate, datorită faptului că acești funcționari pentru a nu fi acuzați de favoritism, tind să fie extremi de prudenți. Astfel, un număr semnificativ de clienți vor fi eliminați datorită lipsei de informații.

Evaluarea creditelor pentru a determina riscul trebuie să aibă în vedere următoarele: onestitatea și integritatea solicitantului, istoricul relațiilor sale cu banca, stabilitatea veniturilor sale primare, a locului de muncă și a rezidenței, dacă sursele de venit ale clientului prezente și viitoare sunt de încredere, scopul pentru care este solicitat creditul, suma și natura celorlalte obligații ale clientului, factorii externi ce pot influența capacitatea de plată a clientului, valoarea garanției.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.