Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala

5x puncte

categorie: Drept

nota: 9.53

nivel: Facultate

b) neexecutarea să se datoreze culpei pârâtului, deoarece, în situația în care neexecutarea nu se datorează culpei pârâtului, de exemplu caz fortuit sau de forță majoră, contractul încetează de plin drept, aflându-ne în situația unei imposibilități fortuite de executare.
În raporturile comerciale nu este necesară punerea în intărziere a debitorului , întrucăt acesta este conform art. 43 Co[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Rezolutiunea conventionala si judiciara a contractului de vanzare - cumparare comerciala

b) neexecutarea să se datoreze culpei pârâtului, deoarece, în situația în care neexecutarea nu se datorează culpei pârâtului, de exemplu caz fortuit sau de forță majoră, contractul încetează de plin drept, aflându-ne în situația unei imposibilități fortuite de executare.
În raporturile comerciale nu este necesară punerea în intărziere a debitorului , întrucăt acesta este conform art. 43 Cod Comercial de drept pus in intârziere din ziua scadenței.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, la cererea creditorului, instanța poate să pronunțe rezoluțiunea contractului. Precizăm faptul că rezoluțiunea este facultativă nu numai pentru partea în drept să o ceară, ci și pentru instanța de judecată, judecătorul fiind liber să aprecieze dacă rezoluțiunea contractului este sau nu necesară.

În acest scop el va lua în considerare diferitele considerente desprinse din starea de fapt, precum: neexecutarea e totală sau parțială, obligația neexecutată este principală sau accesorie, cauzele intârzierii debitorului în executarea contractului și în ce măsură îi sunt imputabile, etc.

În materia contractului de vânzare-cumpărare, legiuitorul a instituit două cazuri speciale de rezoluțiune judiciară : rezoluțiunea vânzării pentru neplata prețului și rezoluțiunea vânzării pentru viciile ascunse ale lucrului vândut.

Rezoluțiunea vânzării pentru neplata prețului este reglementată de art. 1365 Cod Civil, conform căruia ” dacă cumpărătorul nu plătește prețul , vânzătorul poate cere rezoluțiunea vânzării.” Desigur, în caz de neplată a prețului , vânzătorul nu e obligat să ceară rezoluțiunea vânzării, putând opta pentru executarea silită a plății .

Vânzătorul poate solicita rezoluțiunea vânzării atât în cazul în care neachitarea prețului este integrală, cât și în cazul în cazul în care neachitarea este doar parțială. De asemenea, rezoluțiunea poate fi solicitată și în cazul în care ceea ce nu s-a achitat este doar dobânda prețului, aceasta fiind o parte din preț și garantată în consecință.

Rezoluțiunea vânzării pentru neplata prețului poate fi cerută atât de vânzător, personal, cât și, pe calea acțiunii oblice, de cesionarul prețului și de creditorii chirografari ai vânzătorului.4 chirica
Pentru a exercita acțiunea în rezoluțiunea vânzării, vânzătorul trebuie să-și fi executat propriile obligații sau, dacă nu le-a executat , să se declare gata a le executa.

Sub aspectul naturii juridice, actiunea în rezoluțiunea vânzării este reală , caracter consacrat de art. 1368 Cod Civil, fiind imprescriptibilă pe cale extinctivă. Completare cu opinia lui chirica 5.
Admiterea actiunii în rezoluțiune are drept consecință restituirea prestațiilor și plata de daune interese în condițiile dreptului comun.

În raporturile de comerț internațional, arealul rezoluțiunii este mai restrâns decăt în cazul contractelor interne, deoarece, în comerțul internațional ponderea covârșitoare o au contractele de lungă durată care necesarmente comportă executare succesivă. Rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare comercială internațională constituie o sancțiune extremă prin aplicarea căreia finalitățile urmărite de părți prin perfectarea lui sunt definitiv compromise.

În raporturile de comerț internațional, rezoluțiunea contractului pentru neexecutare are un regim juridic diferit față de cel din dreptul intern, făcându-se distincție între două situații 6 costin :

a) în cazul contractelor subordonate unui termen de natură esențială, care prin specificul lor sunt incompatibile cu întârzierea în executare, rezoluțiunea operează de plin drept, dacă debitorul nu respectă scadența convenită.;

b) în cazul contractelor cu termen de executare uzual regimul de drept comun al rezoluțiunii este controversat, unii autori considerând că ea este judiciară, trebuind să fie pronunțată de justiție, în timp ce altii consideră că rezoluțiunea contractelor de comerț internațional se realizează prin simpla declarație notificată celeilalte părți.

Rezoluțiunea contractului de vânzare cumpărare pentru vicii ascunse este reglementată de Codul Civil, Codul comercial și Decretul nr.168/1958 privind prescripția extinctivă, și intervine în situația în care cumpărătorul, ulterior încheierii contractului și predării bunurilor ce fac obiectul contractului, constată că acestea sunt afectate de vicii ascunse, și, din această cauză, ele nu pot fi întrebuințate conform destinației lor, sau, întrebuințarea lor e astfel micșorată încât dacă ar fi cunoscut viciile bunurilor nu le-ar fi cumpărat sau nu ar fi dat prețul cerut .

În această situație cumpărătorul are dreptul de a se adresa instanței de judecată competente, solicitând ca aceasta să pronunțe rezoluțiunea contractului și acordarea de despăgubiri. Acest drept al cumpărătorului este valorificat prin acțiunea redhibitorie 7carpenaru.

Dreptul la acțiunea redhibitorie se prescrie prin împlinirea unui termen de 6 luni, în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie. Termenul de prescripție începe să curgă de la data descoperirii viciilor însă cel mai târziu de la împlinirea unui an de la predarea lucrului. Termenul de un an este un termen limită în care trebuie descoperite viciile lucrului ascuns, depășirea sa atrăgând imposibilitatea cumpărătorului de a mai pretinde vreun drept contra vânzătorului.

Întrucât dispozițiile legale referitoare la această materie au caracter supletiv, părțile, prin convenția lor, pot modifica aceste termene, în sensul agravării, limitării sau chiar înlăturării răspunderii vânzătorului pentru viciile ascunse ale lucrului vândut.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.