Raport de audit - Orizont 2000

2x puncte

categorie: Economie

nota: 8.63

nivel: Facultate

Programul ORIZONT 2000 s-a derulat pe parcursul a șapte ani în perioada 1996-2002.
In cadrul acestui audit s-au analizat indicatori referitori la: sumele primite de diferite entități de la Ministerul Educației și Cercetării ca finanțare pentru temele de cercetare; cheltuielile efectuate pentru realizarea temelor (chetuieli directe si cheltuieli indirecte); număr teme contractate; număr te[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Raport de audit - Orizont 2000

Programul ORIZONT 2000 s-a derulat pe parcursul a șapte ani în perioada 1996-2002.
In cadrul acestui audit s-au analizat indicatori referitori la: sumele primite de diferite entități de la Ministerul Educației și Cercetării ca finanțare pentru temele de cercetare; cheltuielile efectuate pentru realizarea temelor (chetuieli directe si cheltuieli indirecte); număr teme contractate; număr teme finanțate; număr teme finalizate; număr salariați care au participat la realizarea temelor de cercetare; rezultatele obținute.

1. Etapele de realizare a auditului
Obiectivul principal al auditului performanței este de a oferi informații și recomandări referitoare la modul în care entitatea auditată a folosit și justificat banii publici, precum și cu privire la raportul dintre banii alocați și rezultatele obținute.
La realizarea acestui audit s-au avut în vedere obiectivele specifice cuprinse în Programul de control financiar și audit al Curții de Conturi a României pe anul 2003.

Rolul auditorului este de a aprecia activitatea în mod independent și obiectiv, raportându-se la cerințe deja instituite (o practică bună, cote de nivel existente, până în ce moment entitatea auditată operează cu economicitate, eficacitate și eficiență).

Elementele de audit ale performanței prezentate în continuare au ținut seamă de următoarele obiective specifice:
- analiza managementului asupra modului de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin actele normative;
- analiza economicității, eficienței și eficacității utilizării resurselor umane, materiale și financiare, corespunzător obiectivelor programului verificat;

Tehnicile utilizate au fost: interviurile, chestionarele, observația, examinarea documentelor, analiza deciziilor manageriale, analiza activității desfășurate și a rezultatelor obținute de entitatea auditată.
Documentele și materialele examinate în cursul acțiunii de audit au fost:
- la minister: bugetele de venituri si cheltuieli, regulamente de organizare și funcționare, conturi de execuție, liste cu propuneri de teme, contracte de finanțare a temelor de cercetare, acte adiționale, documente de plată, fișe postcalcul, procese verbale ale Comisiei de avizare a rezultatelor cercetarii, alte documente.

- la entități: statutul cadru de organizare și funcționare, contracte de finanțare și acte adiționale la acestea, tematica de cercetare – dezvoltare, situații financiare anuale, fișe postcalcul pentru fiecare temă de cercetare, documente primare justificative pe fiecare temă de cercetare, fișa de autoevaluare a activității de cercetare - dezvoltare, fișa programului, fișa de prezentare a stadiului de realizare a temelor de cercetare cuprinse în obiectivul general, fișa obiectivului general, rapoarte de valorificare, procese verbale ale Comisiei de avizare internă, procese verbale ale Comisiei de avizare a rezultatelor lucrărilor de cercetare - dezvoltare, alte documente;

Colectarea probelor

Auditul performanței privind eficiența fondurilor alocate pentru cercetare științifică din cadrul Programului ORIZONT 2000 a fost efectuat avându-se în vedere o serie de probe de audit care reprezintă informații competente, relevante și rezonabile.

La colectarea probelor de audit s-au avut în vedere următoarele elemente:
• personal angajat și costul temei de cercetare;
• perioada de realizare;
• domeniul de utilizare și aplicare;
• rezultatul obținut;
• locul aplicării;
• efecte posibile de obținut;

Riscurile evaluate de auditori, la nivelul unitatii auditate, sunt legate de lipsa unor informatii anterioare care ar fi trebuit să fie cuprinse în „dosarul permenent” și anume lipsa raportului de evaluare al stadiului de realizare al programului pentru anul 2002, lipsa unei baze de date complete.
S-au apreciat urmatoarele categorii de riscuri:
- risc inerent generat de caracteristicile activității auditate; riscul inerent este considerat un risc mediu și s-a stabilit pe baza chestionarelor la care au raspuns factorii de decizie din cadrul entitatii auditate și a interviurilor, acest risc este apreciat ca fiind de 50%;
- risc de control este considerat de asemenea un risc ridicat, dată fiind lipsa unor rapoarte de audit asupra acestei activități (efectuate de compartimentul de audit propriu, cenzori, sau de auditori externi) și este apreciat ca fiind de 75%.

Echipa de auditori a aplicat metoda de eșantionare nestatistică, aleasă pe baza raționamentului profesional, atenția îndreptându-se către ariile în care probabilitatea de a exista erori materiale este mai mare.

Probele de audit au fost colectate în două moduri:
1. - prin culegere de probe de la Ministerul Educației și Cercetării, Colegiul consultativ, Comisii de specialitate. Aceste probe sunt referitoare la gestionarea programului, selecția temelor, alocarea fondurilor, verificare și control la utilizatorii fondurilor și ai rezultatelor;
2. - prin culegere de probe de la entitățile care au primit finanțare pentru temele de cercetare. Aceste probe sunt referitoare la utilizarea și justificarea fondurilor primite de acestea și a rezultatelor obținute.
Datele și probele de la entități au fost culese de echipa de audit și de Direcțiile de Control Financiar Ulterior județene, pentru perioada 2000-2002.

Eșantionul a cuprins un numar de 30 de entități cu formă de organizare diferită.
Auditul performantei fondurilor utilizate pentru cercetare-dezvoltare prin programul Orizont 2000 a fost efectuat la:
- 11 Institute naționale
- 1 Unitate de învațamânt superior
- 4 Instituții publice
- 14 Societăți comerciale

2. Prezentare generală a Programului național de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică ORIZONT 2000

Programul ORIZONT 2000 a fost lansat în anul 1996, prin H.G. nr. 1095/30.12.1995 ca instrument de finanțare a activității de cercetare, bazat pe selecția prin competiție a temelor de cercetare.
Obiectiv: susținerea și dezvoltarea potențialului de cercetare-dezvoltare existent, în vederea dezvoltării cercetării în domenii și direcții de interes general și/sau de importanță strategică pentru economie și societate.

În anul 2000, ca urmare a reactualizării obiectivelor din Planul național de cercetare dezvoltare ORIZONT 2000, prin ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Știință Tehnologie și Inovare nr. 74/2000 au fost definite, obiectivele generale pe comisii de specialitate.
Pentru realizarea acestor obiective s-au format consorții de unități cu activitate de cercetare - dezvoltare coordonate de una dintre unități.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.