Protectia dreptului la un mediu sanatos

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.03

nivel: Facultate

Referat despre Protectia dreptului la un mediu sanatos
Importanța acestor dispoziții rezultă din următoarele aspecte:
- se recunoaște dreptul la mediu ca atare (în schimb nu i se precizează conținutul și este înfățișat cu titlu de obiectiv care trebuie realizat) și
- sunt recunoscute garanțiile procedurale prin care să se realizeze obiectivul - dreptul de acces la informație,[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Protectia dreptului la un mediu sanatos

Referat despre Protectia dreptului la un mediu sanatos
Importanța acestor dispoziții rezultă din următoarele aspecte:
- se recunoaște dreptul la mediu ca atare (în schimb nu i se precizează conținutul și este înfățișat cu titlu de obiectiv care trebuie realizat) și
- sunt recunoscute garanțiile procedurale prin care să se realizeze obiectivul - dreptul de acces la informație, dreptul publicului de a participa la procesul decizional și accesul la justiție în materie de mediu. Principalul dezavantaj al acestor reglementări constă în faptul că dreptul fundamental la un mediu sănătos este redus la simpla sa dimensiune procedurală.

DREPTUL LA MEDIU – Aspecte generale. Conținut. Titularii acestui drept.
Multiplele reglementări internaționale și regionale în materie de mediu folosesc formulări diferite pentru a determina generic noțiunea de drept individual la o anumită calitate a mediului – „dreptul la mediu”, „dreptul la un mediu sănătos”, etc și, de cele mai multe ori, nu-i precizează conținutul. Inițial, într-o concepție primară, prin dreptul la mediu s-ar înțelege dreptul la existența unui mediu apt să întrețină viața umană. Această concepție a fost abandonată, pe măsură ce în diferite documente internaționale era subliniată relația mediu-demnitate umană, ceea ce implică nu numai un nivel al calității mediului care să asigure supraviețuirea biologică dar și satisfacerea nevoilor fundamentale ale omului. Apoi, prin folosirea sintagmei „mediu sănătos” s-a ajuns la a considera că dreptul la mediu implică nu numai absența condițiilor de mediu direct prejudiciabile pentru sănătatea umană, dar și un mediu care să permită individului să atingă cel mai ridicat nivel posibil de sănătate.

În stabilirea conținutului dreptului fundamental la mediu un rol important l-a avut Proiectul de Declarație internațională a drepturilor omului și mediului, adoptat la Geneva în 1994. potrivit acestui document, dreptul la mediu presupune în principiu :
- dreptul de a trăi într-un mediu nepoluat, nedegradat de ativități care pot afecta mediul, sănătatea și bunăstarea oamenilor și dezvoltarea durabilă;
- dreptul la cel mai ridicat nivel de sănătate, neafectat de degradarea mediului;
- accesul la resursele de apă și hrană adecvate;
- dreptul la un mediu de muncă sănătos;
- dreptul la condiții de locuit, de folosire a terenurilor și la codiții de viață într-un mediu sănătos;
- dreptul de a nu fi expropriați ca urmare a desfășurării activităților de mediu, cu excepția cazurilor justificate și dreptul celor expropriați, în codiții legale, de a obține reparații adecvate;
- dreptul la asistență în caz de catastrofe naturale și produse de om;
- dreptul de a beneficia de folosința durabilă a naturii și a resurselor acesteia;
- dreptul la conservarea elementelor reprezentative ale naturii ș.a.

Având în vedere faptul că în mod tradițional, drepturile fundamentale formează conținutul raporturilor dintre persoanele fizice și stat, rezultă că obligațiile corelative acestor drepturi revin statului care le recunoaște și le garantează. Prin urmare, dreptul la un mediu sănătos presupune în același timp și îndeplinirea unor obligații referitoare la protecția mediului înconjurător. Astfel, statele au obligația generală de a lua măsurile legale, administrative și orice alte măsuri necesare pentru garantarea dreptului la un mediu sănătos . Aceste măsuri trebuie să aibă scop prevenirea degradării mediului, stabilirea remediilor necesare și reglementarea folosirii durabile a resurselor naturale. Acestei obligații a statului i se adaudă și o serie de garanții procedurale speciale care conferă acestui drept și o dimensiune procedurală.

Trebuie remarcat faptul că în conținutul acestui drept se poate identifica o dimensiune individuală – care implică dreptul fiecărui individ la prevenirea poluării, încetarea activității care produce o poluare și repararea pagubei suferite prin această poluare și o dimensiune colectivă – care implică obligația statelor de a coopera în vederea prevenirii și combaterii poluării, a protejării mediului natural, la nivel regional și internațional. Tocmai datorită acestei duble dimensiuni a dreptului la mediu s-a ajuns la discuții legate de faptul dacă putem considera acest drept ca un drept subiectiv individual – pe considerentul că numai omul poate fi considerat titular al acestui drept sau un drept de mediu ca „drept de solidaritate” (drept colectiv) – punând dreptul la mediu pe același nivel cu dreptul la dezvoltare, dreptul la pace ș.a.

Este cert că nu poate fi contestat nici caracterul individual al dreptul la mediu, dar nici caracterul colectiv, în condițiile în care mediul reprezintă în prezent un patrimoniu al umanității astfel încât titular al dreptului fundamental la un drept la mediu sănătos și echilibrat devine chiar umanitatea în întregul său.

În cuprinsul Convenției Europene a Drepturilor Omului nu se regăsește sintagma „mediu înconjurător” și nici aceea de „drept la un mediu sănătos”. Astfel, s-ar putea susține că acest drept nu face parte din categoria drepturilor și libertăților pe care ea le garantează. De altfel, neincluderea acestui drept printre cele reglementate de Convenție nu este surprinzătoare, având în vedere că dezvoltarea industrială de la momentul adoptării ei nu ridica probleme deosebite de mediu.

Chiar dacă dreptul la mediu a făcut obiectul a numeroase reglementări internaționale, importanța Convenției și a jurisprudenței C.E.D.O. în această materie este determinantă în a stabili în ce măsură dreptul la mediul înconjurător este transformat într-un drept subiectiv apărat de Convenție și în ce măsură indivizii pot invoca dreptul subiectiv la mediu înconjurător sănătos cu obligația corelativă ce revine statelor, în fața organelor Convenției.

Având în vedere importanța acestui drept și necesitatea acoperirii lipsurilor determinate de faptul că el nu se bucură de o consacrare expresă în Convenție, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recurs la tehnica „protecției prin ricoșeu” care a permis extinderea protecției unor drepturi garantate de Convenție la drepturi care nu sunt expres prevăzute de aceasta.

Astfel, prin „atracție” de către și sub acoperirea semnificațiilor art. 8 paragraful 1, care recunoaște dreptul oricărei persoane la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței și ale art. 6 paragraful 1, care garantează dreptul la un proces echitabil, jurisprudența C.E.D.O. a ajuns la garantarea protecției mediului ca un drept individual sub trei aspecte principale:
- apartenența sa la conținutul dreptului garantat de art. 8 paragr. 1 din Convenție;
- existența unui drept la informare privind calitatea și pericolele pentru mediu ;
- existența unui drept la un proces echitabil în această privință.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.