Proprietatea afectata unui scop si fiducia

5x puncte

categorie: Drept

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Proprietatea afectata unui scop si fiducia
Deci societatea respectivă este singura proprietară a imoblilului, iar așa-zișii dobânditori ai dreptului de a ocupa o parte a imobilului pe o perioadă determinată nu sunt titulari decât asupra părților sociale sau acțiunilor ; ei au, așadar, un drept de natură mobiliară. Gestitunea unui asemenea imobil aparține societății.
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Proprietatea afectata unui scop si fiducia

Referat despre Proprietatea afectata unui scop si fiducia
Deci societatea respectivă este singura proprietară a imoblilului, iar așa-zișii dobânditori ai dreptului de a ocupa o parte a imobilului pe o perioadă determinată nu sunt titulari decât asupra părților sociale sau acțiunilor ; ei au, așadar, un drept de natură mobiliară. Gestitunea unui asemenea imobil aparține societății.

Proprietatea societății nu se întinde numai asupra construcțiilor divizate în unități de locuit, ci adesea și asupra terenurilor oferite spre folosință comună ( teren de tenis, piscini, etc. ). Titularii folosinței nu au nimic în proprietate ; ei nu sunt, deci, nici proprietari, nici coproprietari, ci simplii locatari.

În literatura noastră juridică s-a afirmat existența unei noi modalități a dreptului de proprietate : proprietatea periodică. Ea a fost definită ca « o modalitate a dreptului de proprietate în cadrul căreia fiecare titular exercită în nume propriu și în interes propriu prerogativele dreptului său de proprietate pe perioade determinate, care se repetă succesiv și perpetuu, la intervale regulate, presupunând cel puțin doi titulari care pot fi persoane fizice sau juridice, inclusiv statul, între care nu există nici un raport juridic.

Acest drept nu se confundă cu proprietatea comună, pentru că în cadrul proprietății în sistem time sharing fiecare titular exercită singur dreptul de proprietate ; există mai mulți proprietari asupra aceluiași bun, și nu mai mulți coproprietari ai aceluiași bun. Apoi, în cadrul acestei proprietăți, obiectul dreptului rămâne nefracționat în materialitatea sa ; ea nu cunoaște cota-parte, ci tranșa de timp în care fiecare titular exercită prerogativele dreptului său. Proprietatea în acest sistem are un caracter permanent sau obligatoriu, problema ieșirii din indiviziune neputându-se.

Titularii acestui drept și-ar exercita prerogativele dreptului de proprietate în mod perpetuu, darperiodic, în tranșe care se repetă la intervale regulate, prestabilite. Această proprietate periodică nu ne este foarte familiară, deoarece ea, prin ipoteză, pune în discuție perpetuitatea dreptului de proprietate. Ea se îndepărtează mult de definiția proprietății cuprinsă în art. 480 C. civ. Deși redusă și imperfectă, proprietatea periodică este totuși o proprietate; mai exact o variantă a modalității proprietății comune.

În concepția Proiectului noului Cod civil, această variantă a proprietății comune există ori de câte ori mai multe persoane exercită succesiv prerogativele dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, în intervale de timp determinate, egale sau inegale. Ea se naște în temeiul unui act juridic și se vor aplica dispozițiunile de carte funciară. În ce privește actele de dispoziție, orice proprietar va putea încheia acte de vânzare, închiriere, ipotecare și altele asemenea ( art. 544).

Orice alt act de dispoziție sau de închiriere care privește un alt interval de timp eate lovit de nulitate relativă. Legat de drepturile și obligațiile proprietarilor ( art. 545), fiecare proprietar este obligat să facă toate actele de conservare, dar să nu impiedice sau să îngreuneze exercitarea drepturilor celorlalți proprietari ; cheltuielile reparaților mari făcute de un proprietar se vor recupera de la ceilalți proporțional cu valoarea drepturilor lor. Actele prin care se consumă în tot sau în parte substanța bunului nu pot fi făcute decât cu acordul celorlalți proprietari ( art. 545 alin. (2) ).
La încetarea intervalului, proprietarul este dator să predea bunul proprietarului următorului interval. Proprietarii pot încheia un act de administrare în condițiile art. 545 alin (4) din Proiectul noului Cod civil.

Proprietatea periodică încetează atunci când o persoană dobândește drepturile de proprietate aferente tuturor intervalelor de timp sau în alte cazuri prevăzute de lege, prin radiere din cartea funciară. Prin legea nr. 282/2004, adoptată în baza Directivei nr. 94/47 CE din 1994 privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte purtând asupra unui drept de utilizare pe timp parțial a unor bunuri imobiliare se urmărește protecția dobânditorilor cu privire la contractele care poartă asupra dobândirii unui drept de folosință pe durată limitată a unor bunuri imobiliare ( art. 1 precizează că legea reglementează protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor ce au ca obiect dobândirea unui drept de folosință pe durată limitată a unor bunuri imobile ).

Este vorba, potrivit art. 3 lit. a), de contracte privind dobândirea unui drept de utilizare pe durată limitatăa unor bunuri imobiliare încheiate pe o durată minimă de trei ani, cu plata unui preț global, prin care, direct sau indirect, cu drept real sau orice alt drept care privește folosința unuia ori mai multor bunuri imobiliare, pentru o perioadă determinată sau determinabilă a anului care nu poate fi mai mică de o săptămână, este constituit ori face obiectul unui transfer sau al unui angajament de transfer al unui astfel de drept.
Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute, și va cuprinde cel puțin elementele obligatorii prevăzute în anexa legii. Acțiunea în constatarea nulității poate fi introdusă de orice persoană interesată și se soluționează de instanța civilă competentă.

Din interpretarea legii în ansamblul ei rezultă, că este vorba doar de transmiterea dreptului de folosință asupra unui bun imobil pe o durată determinată sau determinabilă, deci de un drept de creanță.
Dar problema proprietății periodice prezintă interes și merită a fi dezbătută în continuare, deși în practică are o aplicare din ce în ce mai redusă. Ea pune în lumină, o dematerializare accentuată a dreptului de proprietate și totodată, o breșă fundamentală în dreptul de proprietate tradițional.
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.