Procesul de globalizare in Romania

5x puncte

categorie: Economie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Procesul de globalizare in Romania
- Costul mediu al intrării terenurilor în folosință arabilă este mare în unele zone ale lumii (Africa de Sud, țări ale Asiei de Răsărit, Orientul Apropiat, Africa de Nord);
- Lipsa unor pășuni permanente în regiunile secetoase ale globului;
- Pierderea unei suprafețe tot mai mari din pământul arabil ca urmare a folosirii lui pe[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Procesul de globalizare in Romania

Referat despre Procesul de globalizare in Romania
- Costul mediu al intrării terenurilor în folosință arabilă este mare în unele zone ale lumii (Africa de Sud, țări ale Asiei de Răsărit, Orientul Apropiat, Africa de Nord);
- Lipsa unor pășuni permanente în regiunile secetoase ale globului;
- Pierderea unei suprafețe tot mai mari din pământul arabil ca urmare a folosirii lui pentru construcții industriale, locuințe, drumuri, depunerea deșeurilor, precum și datorită fenomenelor de eroziune care se produc;
- Creșterea mai rapidă a populației decât populația agricolă într-o serie de zone și state neindustrializate ale lumii;
- Randamente agricole foarte scăzute într-o serie de țări slab dezvoltate;
- Disponibil de apă dulce redus;
- Alocarea unor resurse scăzute producției alimentare în raport cu cele alocate producției altor bunuri și servicii, inclusiv pentru cheltuielile militare.

Depășirea crizei alimentare mondiale necesită acțiuni naționale și internaționale convergente care să pornească de la faptul că producerea disponibilului alimentar necesar consumului populației presupune sporirea producției agricole a țărilor în curs de dezvoltare prin procedee tehnologice superioare, care trebuie să devină „cea mai înaltă prioritate economică a lumii”.

În cadrul acesteia, sunt esențiale acțiunile naționale și internaționale care măresc randamentul factorilor de producție din agricultura țărilor slab dezvoltate, reduc pierderile de teren arabil și introduc în circuitul agricol noi suprafețe, asigurând o creștere a producției agricole superioare populației.

Pentru aceasta la baza programului revoluției „verzi” să se afle colaborarea cu țările cu o agricultură dezvoltată și sprijinul acestora în pregătirea cadrelor, în aplicarea cuceririlor științei și tehnicii agricole, a celor mai eficiente forme de organizare a muncii în agricultură. Producerea disponibilului alimentar necesar consumului populației reprezintă o condiție esențială, dar nu și eficientă pentru lichidarea foametei. Este necesar ca populația din țările respective să dispună de venituri suficiente, ca aceste venituri să fie bine repartizate, fapt pentru care dezvoltarea generală a economiilor naționale constituie soluția de fond a crizei alimentare.

În prezent Economia României se confruntă cu o reducere alarmantă prin creșterea șomajului, lipsa unei cereri de consum stimulative, pericolul declanșării unei crize alimentare fără precedent în condițiile întreruperii bruște a subvenționării agricultorului mic și mijlociu.

Începând cu anul 1994, au fost inițiate acțiuni pentru relansarea creșterii economice în mai multe domenii. Unul fiind creșterea sensibilă a producției agricole și a eforturilor financiare efectuate de stat, astfel încât în anul 2000, nivelul consumului mediu pe locuitor să fie compatibil cu cel realizat ca medie europeană ; se prevăd schimbări importante ale structurii producției vegetale, zootehnice, cu implicații pozitive asupra îmbunătățirii consumului populației la produse agroalimentare de bază.

Problema de fond, care se află în centrul atenției economiștilor din țara noastră, care încă nu este soluționată corespunzător, o constituie protecția socială a populației orașelor , îndeosebi din marile centre urbane, în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu produse agroalimentare de bază. Soluționarea acestei probleme este legată de agricultură, de creșterea producției agricole, vegetale și animale de formele de organizare, privatizare.

Într-adevăr, într-un fel s-ar pus problema proprietății private în anii ’40 și în cu totul alt mod trebuie pusă pentru anul 2000 – 2002, dacă în 1941 ponderea populației agricole era de 71,4%, în 1989 a scăzut la 27,6%, formată preponderent din femei și persoane în vârstă. Producțiile medii obținute în agricultura României, în 1989 s-au situat cu mult sub producțiile realizate în Europa. Aspectele negative în domeniul producției vegetale au avut repercusiuni accentuate asupra zootehniei, prin necorelarea dintre baza furajeră și necesități, îndeosebi în ce privește asigurarea furajelor concentrate.

Productivitatea corespunzătoare a pajiștilor naturale și mai ales desființarea iazurilor comunale din zonele de șes ai condus la reducerea considerabilă a efectivelor de animale și a producției animaliere, cu deosebire în gospodăriile populației. În aceste condiții, privatizarea integrală a suprafeței agricole și tendința de eliminare a proprietăți de stat creează, potențial, o marjă importantă de risc social, în ceea ce privește aprovizionarea abundentă cu produse agricole a populației orașelor, a cărei ponderi, în aceiași perioadă a crescut, în condițiile urbanizării forțate, de la 28,6% la 72,4%. În prezent „prin aplicarea Legii fondului funciar” împărțirea celor 8 milioane de hectare la circa 6 milioane de țărani a avut ca efect creșterea unei mase de circa 4 milioane de gospodării mici țărănești ultra sărace, incapabile să-și asigure chiar unele venituri decente, fără a mai vorbi de o reproducție pe scară lărgită „impusă de necesitatea creșterii considerabile a populației orașelor de circa 2,5 față de 1941”.

Aceste aspecte scot în evidență necesitatea definirii, riguros științific a obiectivelor strategice, privind reforma și restructurarea în agricultură, care să țină seama de legăturile puternice existente dintre factorii sociali și cei economici, specifici unei economii de piață, bazate pe îmbinarea creșterii economiei cu bunăstarea și stabilirea socială, având în vedere toleranța și coexistența în agricultură a mai multor forme de proprietăți, dictați de interesele majore ale națiunii – sector particular, cooperatist, sector de stat, mixt.

Procesul de reconstrucție a economiei românești bazat pe valorificarea cu prioritate a factorilor interni ai dezvoltării economice, este de neconceput fără participarea activă a țării noastre la circuitul economic mondial care îmbracă forme multiple de manifestare. Pe plan mondial are loc un proces de formare a unor asamblări economice tot mai vaste, în care sunt atrase entități statale, resimțindu-se în etapa actuală, nevoia armonizării intereselor de afaceri și reglementării pe plan internațional a sistemelor și tehnicilor de colaborare și cooperare economică în vederea creării unui cadru juridic și instituțional adecvat, care să stimuleze adâncirea diviziunii mondiale a muncii și dezvoltarea relațiilor internaționale și pe această bază înlăturarea decalajelor economici dintre țări. Aderarea la un astfel de grup internațional se realizează cu mari cheltuieli din partea statelor viitor membrii. Așa se întâmplă și cu România în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.