Prefectul

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.79

nivel: Liceu

     În Roma Antica, notiunea de prefect sau prefectura, semnifica fie unitati administrative, fie functii oficiale (civile,militare,economice...etc.)

     Prefectul este, asa cum sustinea Prof. M. Waline, o creatie napoleoniana; ea a fost creata in anul al-VIII-lea de la Marea Revolutie Franceza; pâna la modificarea Constitutiei Frantei din anul 1958, prefectul era reprezentantul G[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Prefectul

     În Roma Antica, notiunea de prefect sau prefectura, semnifica fie unitati administrative, fie functii oficiale (civile,militare,economice...etc.)

     Prefectul este, asa cum sustinea Prof. M. Waline, o creatie napoleoniana; ea a fost creata in anul al-VIII-lea de la Marea Revolutie Franceza; pâna la modificarea Constitutiei Frantei din anul 1958, prefectul era reprezentantul Guvernului si seful administratiei departamentului în care functiona.

     Dupa 1958, prefectul este:

     o reprezentantul statului, al intereselor nationale;

     o reprezentantul Guvernului;

     o organ de administratie generala;

     o organ de coordonare a serviciilor statului din departament. (J.Rivero)

     În tara noastra, functia de prefect a fost instituita prin Legea pentru consiliile judetene nr.396 din 2/14 aprilie 1864 care, în articolul 91, prevedea ca ,, prefectul, ca cap al administratiei judetene, dirige toate lucrarile acestei administratiuni si executa hotarârile consiliului judetean."

     Prefectul, dupa cum prevede alineatul 2 al articolului 3, era comisar al Guvernului pe lânga consiliul judetean.

     Potrivit Legii pentru organizarea administratiunii locale din 3 august 1929, prefectul era numit prin decret regal, la propunerea Ministerului de Interne. Din reglementarile cuprinse in aceasta lege, rezulta ca prefectul avea o tripla calitate, cu atributii corespunzatoare. Astfel:

     o ca delegat al autoritatii centrale;

     o ca reprezentant al Guvernului;

     o seful politiei în judet, potrivit articolului 276.

     Autonomia locala, reprezinta un principiu al implementarii institutiei prefectului în sistemul administratiei publice. În ordinea evenimentelor istorice ea este anterioara statului. Prof. Anibal Teodorescu, preciza ca ,,ideea de autonomie locala atrage dupa sine descentralizarea administrativa, autonomia fiind un drept, iar descentralizarea un sistem care implica autonomia".

     De aceea, descentralizarea, ca element esential al autonomiei locale, nu poate fi conceputa, cel putin în statele unitare, fara existenta unui control din partea statului, denumit, traditional, control de tutela, exercitat în unele tari ( Italia, Franta ) de functionari sau autoritati ale administratiei de stat, iar în altele ( Marea Britanie) de catre judecatori. Precizez ca si sistemul controlului de tutela din Franta, ca si cel de la noi de altfel, duce în final, în fata instantei de contencios administrativ.

     Autonomia locala, mai ales într-un stat unitar, nu poate fi conceputa decât în anumite limite. Nu se poate admite ca într-un stat de drept sa fie nesocotita legea, autoritatea executivului central sau a justitiei datorita aplicarii principiului autonomiei locale. Autonomia locala nu poate fi realizata decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale fiind unul dintre acestea. De aici legatura organica care trebuie sa existe între autonomia locala si lege, dintre interesele locale (comunale, orasenesti, municipale, judetene) si interesele nationale exprimate prin lege. Asa se explica de ce, în toate tarile democratice, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale de nivelul cel mai înalt, a fost instituit un reprezentant al statului, al puterii executive, cu rolul de a veghea asupra aplicarii legii de catre autoritatile administratiei publice locale, organizate pe baza autonomiei administrative. Dupa sistemul francez, acest rol, la noi, l-a avut prefectul, situatie reglementata si de Constitutia adoptata în anul 1991, care la articolul 122, alin. 2, prevede: ,,Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, din unitatile administrativ-teritoriale". Se observa ca, pe baza principiului deconcentrarii, are loc transferul unor atributii ale autoritatii centrale ca si a dreptului de tutela administrativa de la organele centrale ale statului (Guvernul) la reprezentantul local al acestuia (prefectul). Prefectului i s-au stabilit sarcini de administratie generala, cum ar fi coordonarea pe plan local a activitatii serviciilor teritoriale ale ministerelor, precum si exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor administrative ale autoritatilor publice locale.

     Solutia din Constitutie si din Legea administratiei publice locale se poate spune ca este o solutie politica, prefectul ne apare ca fiind om politic (pe baza dreptului pozitiv), ce reprezinta Guvernul, fiind de înteles ca el este supus regulii jocului politici, ca oricare membru al Guvernului.

     Prefectul este un organ unipersonal al administratiei publice, investit cu o competenta materiala generala si teritoriala limitata la nivelul judetului în care functioneaza. Articolul 106 din Legea nr. 69/1991, republicata, dispune: ,,Guvernul numeste câte un prefect, ca reprezentant al sau, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti". Textul citat reia dispozitiile cuprinse în articolul 122 (1) din Constitutie. Rezulta, deci, ca prefectul este numit în functie printr-un act de autoritate, si nu ales.

     Potrivit articolului 106 din legea mentionata, ,,Prefectul este ajutat de un subprefect". Existenta subprefectului nu schimba natura juridica a prefectului.

     Conditiile cerute de lege persoanei fizice pentru numirea în functia de prefect sau subprefect sunt prevazute în articolul 106 din Legea nr. 69/1991, republicata, si anume: ,,studii superioare si vârsta de cel putin 30 de ani". Aceste conditii sunt cumulative si obligatorii, lipsa oricareia atragând nulitatea actului de numire în functie.

     Este de relevat totusi, conditia cetateniei române si a domiciliului în România, impusa de articolul 16 din Constitutia României, potrivit careia ,,functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia româna si domiciliul în tara".

     Articolul 107 din Legea nr.69/1991, republicata, prevede o serie de interdictii si incompatibilitati. În primul rând este precizat faptul ca prefectul sau subprefectul nu poate fi în acelasi timp deputat sau senator. O asemenea dispozitie se coroboreaza cu prevederile articolului 68 din Constitutie potrivit carora ,,calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului".

     Din dublul caracter, politic si administrativ al statutului prefectului, care, în acelasi timp, este reprezentantul Guvernului si realizeaza functii administrative importante, rezulta ca acesta nu are nici o garantie în ce priveste cariera sa, care înceteaza odata cu existenta Guvernului care l-a numit. Ori, un specialist în administratia publica presupune o pregatire de specialitate si garantii de stabilitate. În practica, aspectul politic coexista cu cel administrativ si ambele sunt esentiale.

     Dupa parerea d-lui prof. Emil Balan, ramân actuale afirmatiile facute cu decenii în urma de prof. Tarangul: ,,Administratia moderna este complicata. Ea pretinde cunostinte si experienta. Astazi nu se mai poate administra numai cu bunul simt si cu o minte sanatoasa... Administratia moderna este o stiinta si o arta, încât administratorii nu pot fi improvizati".

     Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, potrivit legii, îndeplineste urmatoarele atributii principale (articolul 110):

     - asigura realizarea intereselor nationale, respectarea legilor si a ordinii publice;

     - exercita controlul cu privire la legalitatea actelor administrative autoritatilor publice locale si judetene;

     - avizeaza numirea sau eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale organizate în judete si în municipiul Bucuresti;

     - dispune luarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor cetatenilor, prin organele legal constituite;

     - raspunde, în conditiile stabilite de lege, de pregatirea si aducerea la îndeplinire a masurilor de aparare care nu au un caracter militar; autoritatiile militare si organele locale ale Ministerului de Interne au obligatia sa informeze pe prefect asupra oricaror probleme care pot avea importanta pentru judet;

     - prezinta, anual, Guvernului un raport asupra starii generale economice, sociale, culturale si administrative a judetului.

     Cât priveste dispozitia potrivit careia prefectul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege, problema se pune sub doua aspecte si anume:

     Un prim aspect îl constituie acele atributii, altele decât cele cuprinse în articolul 110, prevazute chiar în Legea nr.69/1991 cum ar fi: convocarea consiliilor locale în sedinta de constituire - articolul 16 alin.(1) - ; numirea si eliberarea din functie a secretarilor consiliilor comunale si orasenesti (articolul 52 alin. (1) ) ; convocarea consiliului judetean în sedinta de constituire - articolul 16 alin. (1), aplicabil potrivit articolului 62- ; asistarea la sedintele delegatiei permanente a consiliului judetean - articolul 69- ; convocarea comisiei administrative - articolul 117.

     Cel de-al doilea aspect îl reprezinta atributiile pe care le exercita prefectul în temeiul prevederilor altor legi.

     Pentru îndeplinirea atributiilor ce-i revin, prevede articolul 113 alin. (1), prefectul emite ordine, în conditiile legii. Ordinele prefectului sunt acte administrative de autoritate. Ele pot fi normative sau individuale. Am deprins aceasta apreciere din prevederile articolului 114 potrivit carora, ordinul prefectului devine executoriu numai dupa ce a fost adus la cunostinta publica, prin afisare si publicare când contine dispozitii normative, sau de la data comunicarii, în celelalte cazuri - adica cele individuale. Precizarea ca aceste ordine se emit ,,în conditiile legii" înseamna ca ele trebuie sa respecte întocmai conditiile de fond si forma care se cer pentru toate actele administrative, conditii cuprinse în Hotarârea Guvernului nr. 390/1993, pentru aprobarea Metodologiei privind pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative.

     Pentru a emite ordine nu numai legale, ci si documentate, alin. (2) al articolului 113 prevede ca ordinele - prefectului - care stabilesc masuri cu caracter tehnic si de specialitate, sunt emise dupa consultarea organelor sau serviciilor de specialitate si sunt contrasemnate de conducatorii acestora.

     Prefectul pentru a-si îndeplini atributiile, este încadrat într-o structura organizatorica, formata din functionari publici. Aceasta structura organizatorica, având în frunte pe prefect, formeaza institutia prefecturii. Ca element de baza al sistemului administratiei publice, notiunea de institutie publica, este o entitate pe care prof. Al. Negoita o caracterizeaza drept colectivitate umana constituita pe baza si în executarea legii, înzestrata cu mijloace materiale si financiare, precum si cu personalitate juridica si competenta necesara pentru a putea actiona în vederea organizarii exercitarii legii.

     În consonanta cu aceasta definitie apreciem ca organul reprezinta instrumentul de exprimare a vointei juridice a institutiei publice.

     Potrivit prevederilor articolului 111 alin. (1) din Legea nr. 69/1991, în exercitarea controlului cu privire la legalitatea actelor autoritatilor administrative publice locale si judetene prefectul poate ataca, în fata instantei de contencios administrativ, actele acestora, precum si cele ale presedintelui consiliului judetean, cu exceptia celor de gestiune curenta, daca le considera ilegale. Actul atacat este suspendat de drept. Textul mai precizeaza un lucru si anume acela potrivit caruia, prin controlul exercitat, prefectul verifica numai legalitatea, nu si oportunitatea adoptarii sau emiterii unui act administrativ de catre autoritatile administratiei publice locale si judetene.

     În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se organizeaza, pe lânga prefecturi, Comisia administrativa. Ea are urmatoarea componenta: prefectul, care este si presedintele ei, presedintele consiliului judetean sau, în cazul municipiului Bucuresti, primarul general al Capitalei, primarul municipiului resedinta de judet si conducatorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale existente în judete sau în municipiul Bucuresti.

     În exercitarea atributiilor sale, comisia emite hotarâri, care se adopta prin vot deschis si se semneaza de catre Presedintele Comisiei.

     Articolul 119 din lege prevede caracterul obligatoriu al acestor hotarâri pentru serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, organizate în judet sau în municipiul Bucuresti. Aceasta obligativitate nu se exprima si fata de autoritatile administratiei publice autonome de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.