Judecatoria - caiet de practica

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.73

nivel: Facultate

În anul 1879 se înființează ocoalele judecătorești rurale,urbane și mixte.Ocoalele judecătorești mixte aveau competență teritorială asupra unui oraș și asupra așezărilor rurale din plasa care avea reședința în orașul respectiv.În fiecare ocol s-a înființat o judecătorie mixtă de ocol.Competența materială a acestor judecătorii era de primă și ultimă instanță pentru procesele de natură civilă și pen[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Judecatoria - caiet de practica

În anul 1879 se înființează ocoalele judecătorești rurale,urbane și mixte.Ocoalele judecătorești mixte aveau competență teritorială asupra unui oraș și asupra așezărilor rurale din plasa care avea reședința în orașul respectiv.În fiecare ocol s-a înființat o judecătorie mixtă de ocol.Competența materială a acestor judecătorii era de primă și ultimă instanță pentru procesele de natură civilă și penală,pînă la o anumită sumă,respectiv un maxim al pedepsei (3 zile închisoare).

Denumirea judecătoriilor de Ocol mixte a fost schimbată în aceea de judecătorii mixte în anul 1908,iar în 1938 primesc numele de ,,judecătorii de pace mixte”.
În anul 1944 mai multe judecătorii mixte sunt desființate,printre care și cea de la Râmnicu Vâlcea.

PRACTICA DE SPECIALITATE

IMPORTANT DE REȚINUT ȘI URMĂRIT:

Disciplină obligatorie ; semestrul 4 ; ore săptămînă – învățămînt de zi :3 săptămîni/6 ore pe zi ;2 credite ;colocviu.

Concepută ca o continuare a pregătirii teoretice,practica de profil se axează pe domenii de maximă importanță pentru pregătirea juridică și anume :activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor.

Obiectivele didactice sunt legate de :
- cunoașterea realităților din cadrul instanțelor judecătorești și a parchetelor;
- dezvoltarea unor abilităti practice necesare profesiilor din sfera magistraturii;
- fixarea cunoștințelor de specialitate(drept civil,drept penal și a procedurilor civilă și penală).

Organizarea procesului de desfășurare a practicii
Studenții vor efectua practica de profil în instanțe de judecată.
Activitatea de practică se desfășoară compact,timp de trei săptămîni,la sfîrșitul anului universitar,în regimul zilnic al unității avută în vedere ca bază de practică.

Conținut
Programul de practică al studențilorva trebui să permită cunoașterea de către aceștia a principaleloraspecte organizatorice,funcționale și de competență specifice instanțelor judecătorești și parchetelor.

Îndrumarea și controlul activității,colocviul de practică
Îndrumarea și controlul practicii studenților se realizează de cadre didactice de specialitate și responsabilii cu activitatea practică a studenților dessemnați de unitățile- baze de practică. Studentul trebuie să întocmească un caiet de practică în care să consemneze activitățile întreprinse și să elaboreze o lucrare în care va analiza și reține soluțiile de perfecționare a uneia dintre activitățile studiate.

Ce trebuie știut despre judecata în procesul penal :

- Judecata este modul în care instanța de judecată își exercită atribuțiile în mod activ.
- Instanța de judecată înseamnă un complet de judecată format din judecători,în compunerea pervăzută de lege,și din grefier,cu participarea procurorului. Compunerea instanței se impune a fi aceeași pe tot parcursul procesului
- Judecata sau procesul se desfășoară la sediul instanței în ședință publică. Judecătorul poate dispune judecarea cauzei în ședință secretă,la cererea părților sau din oficiu,dacă s-ar aduce atingere unor interese de stat,moralei sau vieții intime a unei persoane. Într-o asemenea situație,nu sunt admiși în sala de judecată decît părțile,reprezentanții lor,apărătorii și alte persoane care sunt chemate de instanță.
- La ședința de judecată nu pot participa minorii sub 16 ani.

1. Cine participă la judecată :

La judecată participă părțile legal citate și procurorul.
Neprezentarea părților legal citate nu împiedică judecarea unei cauze.
Judecătorul,dacă apreciază că este necesară prezența unei părți care nu s-a prezentat,ia măsuri pentru prezentarea acesteia,în sensul că poate dispune aducerea părții la instanță cu mandat de aducere sau mandat de aducere cu însoțitor (un polițist),care se execută de lucrătorii de poliție de la unitatea în raza căreia locuiește partea.
- Cînd o cauză penală se amînă,indiferent de motivul amînării,părțile prezente nu se mai citează pentru termenul următor și primesc termen în cunoștință,fiind citate doar părțile care lipsesc.
- Obligatoriu se citează de fiecare dată,indiferent dacă sunt prezenți sau nu la judecată,militarii în termen și deținuții.
- Părțile pot participa la proces chiar dacă nu au fost citate sau nu au primit citația.

2. Cum se organizează și se desfășoară o ședință de judecată :

- Potrivit dispozițiilor art.295 Cod procedură penală,președintele completului de judecată (judecătorul) are obligația să ia din timp toate măsurile necesare pentru buna desfășurare a procesului.
- Este bine de știut că,dosarele penale înregistrate la instanță,sunt repartizate aleatoriu,prin intermediul unui program computerizat (Ecris sau MJREP).În acest fel computerul stabilește ziua ședinței de judecată a unei cauze și completul care va judeca cauza.
- Dup fixarea zilei de judecată și desemnarea completului,în modul arătat mai sus,se întocmește o listă cu toate cauzele fixate pentru judecată în ziua respectivă,care se afișează la vedere,cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.
- Ședința de judecată începe la ora comunicată pe citație.
- După ce judecătorul declară deschisă ședința de judecată,întreabă părțile prezente dacă dosarul în care au fost citate se amînă fără discuții,din motive legale și temeinice iar aceste dosare se strigă în ordinea în care au fost cerute sau potrivit ordinii stabilite de judecător.
- Dacă nu mai sunt alte cereri din partea părților sau apărătorilor,grefierul începe să strige cauzele în ordinea lor de pe lista de ședință afișată la ușa instanței sau,după cum dispune judecătorul.
- Părțile sau martorii într-o asemenea cauză,cînd își aud numele strigat trebuie să răspundă prezent,să se prezinte în fața judecătorului,cu actul de identitate și să urmeze indicațiile acestuia.
- Președintele completului de judecată sau judecătorul are obligația să ia măsuri pentru menținerea ordinii și solemnității ședinței de judecată,putînd limita accesul publicului în sala de judecată,în raport de mărimea sălii.
- Cînd o persoană tulbură ședința de judecată sau nesocotește măsurile luate de judecător, se poate dispune îndepărtarea sa din sala de judecată,iar chemarea ei în sală se face numai după strigarea cauzei în care a fost chemat. Celui îndepărtat din sală,la revenire judecătorul trebuie să-i aducă la cunoștință actele esențiale efectuate în lipsa sa sau să-i citească declarațiile celor ascultați.
- Dacă în cursul ședinței de judecată s-a săvîrșit o faptă prevăzută de Codul penal (ultraj,insultă,calomnie etc.) președintele completului de judecată sau judecătorul constată săvîrșirea acelei fapte (denumită și infracțiune de audiență),identifică persoana respectivă,poate dispune arestarea și încheie un proces verbal care se înaintează procurorului pentru a fi efectuate cercetări penale (în cazul arestării,cel arestat este trimis la procuror odată cu procesul verbal).
- Ședința de judecată se înregistrează prinmijloace tehnice adecvate,înregistrările fiind păstrate la arhiva instanței.Cînd există dubii cu privire la conținutul unei încheieri de ședință întocmite de grefier puteți solicita,în scris,comunicarea unei transcrieri după înregistrarea efectuată în ședința de judecatădinziua respectivă,privind cauza .
- În cursul judecății se pot formula cereri de probe,invoca excepții sau pune concluzii. Asupra tuturor cererilor și excepțiilor,judecătorul este obligat să se pronunțe prin încheiere motivată,după ce le-a pus în discuția tuturor părților.

3. Ce înscrisuri (acte procedurale) sunt întocmite de judecător în cadrul unei judecăți :

- La fiecare termen de judecată,toate aspectele discutate în ședința publică în legătură cu un dosar, sunt consemnate de către grefierul de ședință într-un caiet, după care acesta întocmește încheierea de ședință care se semnează apoi de judecător sau președintele completului de judecată.
- Dacă se judecă cauza pe fond,se pronunță o hotărîre judecătorească care se motivează ulterior. Pronunțarea hotărîrii se face în aceeași zi sau se poate amîna,situație în care se întocmește o încheiere în care se menționează aceasta. Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută. Minuta este scrisă și semnată de judecător și trebuie să fie la dosar,separat de hotărîrea motivată.
- Minuta se pronunță în ședință publică de către președintele completului de judecată asistat de grefier.
- Atît minuta cît și amînarea pronunțării sunt menționate în condica de ședință care se poate consulta la arhiva instanței.
- Prin soluționarea cauzei,judecătorul pronunță o hotărîre care trebuie să rezolve atît latura penală a cauzei (cu privire la vinovăția sau nevinovăția unui inculpat) cît și latura civilă (pretențiile formulate de partea civilă). Totodată,sunt fixate și cheltuielile judiciare,cu arătarea persoanei care trebuie să le achite. Se mai pot dispune confiscări,anulări de acte (înscrisuri),restituiri de bunuri.
- Hotărîrea se motivează în 20 de zile de la pronunțare.
- Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural pot fi îndreptate,din oficiu sau la solicitarea părții. Aceasta se dispune prin proces verbal – la urmărire penală sau prin încheiere – la instanță.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.