Instruirea asistata de calculator

2x puncte

categorie: Informatica

nota: 9.34

nivel: Facultate

1.1. Instruirea programată ramificată – premisă a instruirii asistate de calculator (caracteristici generale,avantaje și dezavantaje).

În anii 1950, B.F.Skinner și Norman Crowder,teoreticieni americani,au emis idei despre instruirea programată, aceștia fiind considerați pionierii modernelor tehnici de instruire cu ajutorul calculatorului.

Principiile instruirii [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Instruirea asistata de calculator

1.1. Instruirea programată ramificată – premisă a instruirii asistate de calculator (caracteristici generale,avantaje și dezavantaje).

În anii 1950, B.F.Skinner și Norman Crowder,teoreticieni americani,au emis idei despre instruirea programată, aceștia fiind considerați pionierii modernelor tehnici de instruire cu ajutorul calculatorului.

Principiile instruirii programate au fost aplicate într-o metodă de instruire numită sistem de învățare personalizată.

...

1.2.2. Calculatorul – mijloc didactic

<< Acceptînd ideea civilizației informatice trebuie admisă și aceea a instruirii în spiritul interesului pentru informație (aceasta fiind privită ca resursa cea mai de preț a omenirii,neconsumabilă și conștientizată doar de puțin timp ca resursă naturală). Deci informația a devenit un element al infrastructurii și aceasta a determinat apariția unui fenomen important :comanda socială a societății impune tot mai mult însușirea unei cît mai largi culturi generale informatice.

Adică, luînd în seamă necesitățile automatizării, robotizării,cibernetizării pe scară largă a proceselor economice rezultă imperativul familiarizării, încă de pe băncile școlii cu modul de lucru și cu facilitățile oferite de tehnica de automatizare.

Se diferențiază mai multe nivele de asimilare a calculatorului în învățămînt :

Nivelul inițierii și acomodării (ciclul primar și gimnazial) ;
Nivelul aprofundării și exersării (ciclul liceal) ;
Nivelul dezvoltării de aplicații cu grad înalt de complexitate (ciclurile universitar și postuniversitar)

În literatura de specialitate se disting două moduri, nu neapărat exclusive de intervenție a computerului în instruire :

Direct – cînd computerul îndeplinește principala sarcină a profesorului, adică predarea ;
Indirect – computerul funcționează ca manager al instruirii.

Intervenția directă a computerului se poate face printr-un soft educațional și este descrisă de termenul Instruire Asistată de Calculator, IAC.
Intervenția indirectă constă în utilizarea computerului pentru controlul și planificarea instruirii în care calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului :

Prezintă elevului obiectivele de atins și părțile componente ale cursului ;
Atribuie sarcini de lucru specifice din manualul sau caietul de lucru asociat cursului respectiv ;
Atribuie secvențe IAC pentru diverse teme ;
Administrează teste pentru a determina progresul elevului în raport cu directivele prestabilite ;
Înregistrează și raportează rezultatele obținute la teste pentru elev sau profesor ;
Prescrie, în funcție de rezultatele la un test diagnostic, ce secvență va studia în continuare un anumit elev.

Posibilitățile mediilor bazate pe computer în ceea ce privește tratamentul, înregistrarea și regăsirea informației vor determina introducerea în practica pedagogică a situațiilor în care elevul va dobîndi cunoștințe și competențe în mod autonom, în conformitate cu interesele și aspirațiile proprii, prin intermediul unor instrumente informatice.

1.2.3. Program de instruire și autoinstruire

Aceste programe de soft educațional pun la dispoziția elevului respectiv studentului material informativ fragmentat în module de dimensiuni mici respectiv 1 – 2 pagini ecran.

Prezentarea materialului informativ cuprinde definiții, teoreme, exemplificări prin aplicație ale acestor probleme. Utilizarea computerului facilitează însoțirea materialului informativ de reprezentări grafice sugestive și elocvente prntru tema pusă în discuție.

Fiecare dintre modulele informaționale presupune însușirea de către elev sau student a unor concepte sau noțiuni și a modului de utilizare a acestora în rezolvarea unor probleme complexe.

Pentru a asigura fiecăruia cunoștințele acumulate, crearea deprinderilor de utilizare a acestora în rezolvarea unor probleme inedite și pentru a oferi elevului posibilitatea feedback-ului, ca principiu esențial al autoreglării, adică a aprecierii nivelului de însușire a cunoștințelor de soft educațional, pun la dispoziția elevului module de autoevaluare. Acestea vor cuprinde teste grilă cu întrebări tip alegere, completare, răspuns numeric, Da sau Nu, adevărat – fals, problemă, răspuns scurt.

Prin rezolvarea testelor de autoevaluare se oferă elevului două categorii de confirmări :

1. precizarea calității răspunsului (corect sau incorect) și explicații suplimentare pentru situațiile în care răspunsurile sunt incorecte ;
2. programele de autoinstruire cuprind în cadrul acestor module de evaluare și trimiteri la module informaționale a căror parcurgere este menită să clarifice cunoștințele necesare obținerii răspunsurilor corecte.

Prin urmare, programele de autoinstruire se pot defini ca fiind succesiuni de module informaționale de evaluare și de autoevaluare ce asigură parcurgerea, însușirea, fixarea și evaluarea gradului de acumulare a cunoștințelor la o anumită disciplină sau într-un anumit domeniu.

1.2.4. Sisteme expert educaționale

Un nivel superior în utilizarea calculatorului electronic în procesul de instruire îl constituie sistemele de asistență inteligentă a învățării. Acestea sunt capabile de comportament similar cu cel al cadrului didactic, dovedind o flexibilitate deosebită în derularea procesului de autoinstruire.

Sistemele expert educaționale sunt capabile nu numai să prezinte conținuturi ca atare, ci să organizeze activități de autoinstruire ținînd cont de o serie de indicatori pedagogici cum ar fi : ritmul de lucru specific persoanei de instruit, numărul de erori comise în rezolvarea de sarcini, viteza de reacție, gradul de dificultate solicitat de utilizator sau pe care sistemul și-l stabilește singur.

În ideea de a oferi calculatoare dedicate cu precădereactivități de instruire și autoinstruire asistată de calculator, au fost implementate astfel de sisteme expert și în felul acesta,pe lîngă componentele consacrate ale unui sistem de calcul electronic, cum ar fi ,,hardware’’ sau ,,software’’,a apărut și o alta, și anume, ,,coursware’’,aceasta din urmă fiind destinată elaborării de lecții prin asistența calculatorului.

Așa după cum preciza Ion Radu , sunt utilizate cu succes astfel de sisteme expert în domeniul matematicii (pot urmări rezolvarea de probleme de către un rezolvator uman, copiind pas cu pas soluția acestuia și comparînd-o cu una optimă, fiind capabile să avertizeze pe utilizator în situația în care soluția acestuia este una ,,paralelă’’ cu cea optimă), al limbilor străine ș.a.

Un sistem expert educațional presupune existența a patru module distincte ce compun produsul informatic și anume :

1. modulul de interfață – care asigură intermedierea relației dintre elev și sistemul expert ;
2. modulul expert – care conține probleme de specialitate din domeniul în care se aplică instruirea, el este cel care generează probleme și are memorate modalitățile de rezolvare, cu precizarea setului de reguli corespunzătoare fiecărei faze a rezolvării. Pentru fiecare problemă posibil de generat, modulul expert cuprinde arborele de rezolvare al problemei pe calea optimă.

Calea de rezolvare a problemei aleasă de cel instruit este copiată pas cu pas și comparată cu cea existentă în memoria calculatorului. Se identifică astfele regula neoptimă ce apare, eventual, în rezolvarea problemei și se dau rezolvatorului informațiile necesare pentru înlocuirea acestei reguli cu una optimă.

Programul de asistență nu dă soluții gata-făcute, ci probleme ajutătoare, conținuturi intermediare, de sprijin. În felul acesta cel instruit este ghidat în rezolvarea problemei.

3. modulul profil-elev, reține o serie de informații, legate de ritmul de lucru, numărul de reguli utilizate care nu sunt optime în rezolvarea problemei etc.
4. modulul pedagogic, cuprinde o colecție de precepte didactice selectate din lucrări de metodologie a predării, didactică, teoria învățării, care sunt utilizate de către sistemul expert în timpul procesului de instruire >> .

1.3. Definirea instruirii asistate de calculator ca alternativă a didacticii informaționale

o Instruirea și autoinstruirea asistată de calculator se referă la utilizarea calculatorului în procesul de învățămînt, în scopuri didactice ;
o Introducerea calculatorului presupune : o linie didactică bine precizată, cu orientări pedagogice, psihologice și metodice, cadre didactice cu pregătire necesară.

Condiții pentru difuziunea instruirii asistate de calculator în practica școlară :

o Adaptarea educației la necesitățile actuale și de perspectivă ale societății ;
o Îmbogățirea și modernizarea permanentă a sistemului metodelor de învățămînt ;
o Realizarea de progrese în domeniul informaticii, al calculatoarelor și al tehnologiilor de comunicare.

Necesitatea existenței unui program de instruire:

o Este un produs pedagogic, rezultatul programării pedagogice ;
o Programul de instruire urmează să fie transpus într-un program-computer, care reprezintă un program informatic :
Produsele informatice (care sunt produse intelectuale) sunt numite software;
Aparatura electronică este numită hardware;
Elaborarea lecțiilor și a celorlalte forme de organizare a activității este numită curseware.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Informatica

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.