Impozite si taxe locale

7x puncte

categorie: Finante-banci

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Impozite si taxe locale
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș este funcționar public cu funcție publică de conducere, este subordonat primarului, se bucură de stabilitate în funcție și îndeplinește atribuții încredințate de către Consiliul local municipal sau de către primar. Aparatul propriu al Consiliului local municipal cuprinde funcționarii publici și personalul contractual[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Impozite si taxe locale

Referat despre Impozite si taxe locale
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș este funcționar public cu funcție publică de conducere, este subordonat primarului, se bucură de stabilitate în funcție și îndeplinește atribuții încredințate de către Consiliul local municipal sau de către primar. Aparatul propriu al Consiliului local municipal cuprinde funcționarii publici și personalul contractual din direcții, servicii, birouri și compartimente, prevăzute în organigramă și în prezentul regulament. Acesta, împreună cu serviciile publice de deservire și salariații acestora, constituie Primăria. El își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, a hotărârilor Guvernului și ale Consiliului local municipal.
Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului local municipal Tg-Mureș, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor cuprinde:

I. PRIMAR
I.A. Serviciul audit și corp control primar
I.B. Serviciul investiții și control investiții
I.1. Direcția strategie, comunicare și resurse umane
I.2.Direcția economică
I.3. Arhitect șef
II.1 Direcția activități sociale, culturale și patrimoniale
III.1. Direcția tehnică, urbanism și administrarea patrimoniului
IV.1. Direcția juridică, contencios administrativ și administrație publică

Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor aparatului propriu al Consiliului local sunt încredințate de către primar.

1.2. Direcția economică din cadrul primăriei municipiului Tîrgu-Mureș.
Direcția Economică stabilește măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a bugetului local, prin compartimentele de specialitate, propune pentru aprobare Consiliului local municipal, în urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficiență, virările de credite și soluții pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetară. Direcția Economică este compusă din următoarele servicii de specialitate:

1.2.1. Serviciul de stabilire, încasare, urmărire și executare silită persoane fizice și juridice.
În cadrul acestui serviciu se realizează constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și persoanele juridice.
Întocmește borderourile de debite și scăderi și urmărește operarea lor.

Personalul din cadrul acestui serviciu are următoarele atribuții:
- Verifică, periodic, persoanele fizice și persoanele juridice aflate în evidență ca deținătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor și taxelor locale și a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declarațiilor făcute, cu modificările intervenite operând, după caz, diferențele față de impunerile inițiale și ia măsuri pentru încasarea acestora la termen.

- Urmărește, în vederea încasării, taxele și chiriile, contractele de închiriere a terenurilor aparținând domeniului public pentru amplasarea de chioșcuri, tonete, rulote, contracte de închiriere, care au fost încheiate cu persoane fizice, asociații familiale și persoane juridice.

- Urmărește și răspunde de achitarea, de către persoanele fizice și persoane juridice, a taxelor pentru ocuparea legală a terenului aparținând domeniului public prin verificarea pentru fiecare caz în parte a documentelor primare doveditoare.

- Aplică sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislația fiscală și ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

- Verifică modul în care agenții economici persoane juridice, calculează și virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite și taxe.

- Execută, pe raza municipiului Tîrgu-Mureș activitatea de urmărire silită a bunurilor și veniturilor persoanelor juridice și fizice pentru realizarea impozitelor și taxelor locale neachitate în termen a creanțelor bănești ale bugetului local.

- Verifică respectarea condițiilor de înființare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmărește respectarea popririlor înființate de către terți popriți și stabilește, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora.

- Urmărește întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de lege a declarațiilor de impunere de către persoanele fizice și persoane juridice.

- Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil

1.2.2. Serviciul buget-contabilitate (control financiar intern).
Acest serviciu asigră elaborarea și execuția bugetului local și realizează evidența contabilă la nivelul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș în conformitate cu prevederile legale în vigoare, răspunde de:
- Fundamentează și întocmește anual, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local al municipiului Tîrgu-Mureș, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și Consiliului local municipal, în vederea aprobării bugetului anual; inclusiv dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului localpe capitole și subcapitole.

- În cursul anului urmărește permanent realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

- Până la data de 31 mai a anului următor întocmește contul de încheiere a exercițiului bugetar și îl supune aprobării Consiliului local municipal, prin șefii ierarhici.

- În cursul anului face propuneri de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă și, dacă este cazul, realizează studiile necesare și supune aprobării Consiliului local municipal împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acțiuni și lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare și rambursare a acestora.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Finante-banci

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.