Gajul in Republica Moldova

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.29

nivel: Facultate

Cel mai important atribut al dreptului real de gaj, care pune în valoare conținutul acestuia, este dreptul persoanei în favoarea căreia a fost creat gajul de a pretinde satisfacerea creanței garantate din valoarea bunurilor pe care le-a acceptat în calitate de garanție. Modul și procedura de exercitare a dreptului de gaj stabilită prin Codul Civil al Republicii Moldova din 2003 (CC) și Legea R.M. [...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Gajul in Republica Moldova

Cel mai important atribut al dreptului real de gaj, care pune în valoare conținutul acestuia, este dreptul persoanei în favoarea căreia a fost creat gajul de a pretinde satisfacerea creanței garantate din valoarea bunurilor pe care le-a acceptat în calitate de garanție. Modul și procedura de exercitare a dreptului de gaj stabilită prin Codul Civil al Republicii Moldova din 2003 (CC) și Legea R.M. cu privire la gaj din 2001(Lege) oferă o protecție adecvată atât persoanei în favoarea căreia a fost instituit gajul, cât și celeia ce l-a constituit.

...

Înainte de a exercita dreptul de gaj printr-o modalitate sau alta, creditorul gajist trebuie să aștepte expirarea termenului pe car îl are debitorul gajist pentru transmiterea benevolă a bunului gajat către creditorul gajist (art.488 al.4CC). Acest termen nu poate fi mai mic de 10 zile pentru un bun mobil și 20 zile pentru un bun imobil. Instanța de judecată poate reduce acest termen dacă sunt prezente circumstanțe care ar conduce la pieirea sau distrugerea bunului gajat. Ca excepție, participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, în calitate de creditori gajiști ce dețin un gaj asupra valorilor mobiliare le pot lua în posesiune sau vinde fără respectarea termenului respectiv. (art.66 Lege).

În cazul exercitării dreptului de gaj trebuie respecta gradul de prioritate al gajului, care se stabilește în dependență de consecutivitatea apariției dreptului de gaj. Creditorul de rang superior are prioritate în exercitarea dreptului său de gaj față de creditorii de rang inferior. Creanța celui din urmă se satisface doar după satisfacerea totală a creanței primului.

Această ordine poate fi schimbată astfel încât creditorul gajist de rang inferior să fie satisfăcut înaintea creditorului de rang superior: pentru aceasta este necesar acordul scris al fiecărui creditor de rang superior, care va produce efecte doar după înregistrarea lui în registrul gajului.

Dacă creanța este garantată cu mai multe bunuri, creditorul gajist poate decide asupra consecutivității de urmărire a bunurilor gajate. El poate să exercite, la alegerea sa, simultan sau succesiv dreptul de gaj asupra bunurilor gajate, fără a face distincție dacă sunt ale debitorului sau ale uni terț debitor gajist. Dacă părțile au stabilit o consecutivitate de urmărire a bunurilor gajate, creditorul este obligat să le respecte. .

Unii autori consideră că în virtutea faptului că debitorul gajist îl garantează subsidiar pe debitor, ar fi corect de inclus în Lege prevederea că dacă în garantarea unei obligații este constituit, pe lângă gajul debitorului și gajul terțului, terțul poate cere creditorului să înceapă executarea dreptului de gaj cu bunurile debitorului .

Proiectul Codului civil prevedea situația în care unul din bunurile gajate era grevat cu o sarcină, titularului ei îi era recunoscut dreptul de a cere exercitarea dreptului de gaj cu prioritate din bunul care nu era grevat , prevedere ce avea drept scop evitarea abuzurilor excesive din parte creditorului gajist la exercitarea dreptului său de gaj.

Prezintă particularități și exercitarea dreptului de gaj asupra Valorilor mobiliare, unde creditorul gajist are următoarele opțiuni :

1) să vândă însuși acțiunile gajate, cu acordul debitorului gajist;
2) să vândă acțiunile gajate sub controlul instanței de judecată.

Creditorul gajist este în drept să le vândă sub nume propriu pe piața bursieră sau extrabursieră, ținând cont de regulile privind tranzacționarea lor pe piața secundară. După vânzare, creditorul gajist este obligat să elibereze noului proprietar o declarație scrisă despre radierea gajului din registrul deținătorilor de valori mobiliare, care împreună cu contractul de vânzare-cumpărare se prezintă registratorului independent pentru radierea gajului din registru.

La fel specifică, este exercitarea dreptului de gaj în cazul în care obiectul acestuia îl reprezintă un drept de creanță care cade sub incidența dispozițiilor generale cu privire la urmărirea bunurilor mobile, totuși, în virtutea particularităților obiectului dat, în lipsa unor prevederi legale speciale, practica judiciară va fi cea care va determina procedura specifică în cazul dat.

Ținem să menționăm că, în Proiectul Codului Civil era un articol care expres reglementa problema dat și anume art. 750 intitulat ,,Exercitarea dreptului de gaj sau ipotecă asupra creanțelor grevate sau ipotecate” . Conform prevederilor art. mai sus menționat, în caz de existență a temeiurilor, creditorul gajist este îndreptățit la încasarea creanței și debitorul nu poate efectua plăți decât către el.

Creditorul gajist are dreptul la încasarea creanței pecuniare doar în măsura în care această este necesară pentru satisfacerea pretențiilor sale. În măsura în care încasarea este îndreptățită el poate solicita și ca această creanță să-i fie cedată în loc de plată, iar dacă prestația debitorului terț constă în transmiterea unui bun, creditorul gajist obține după prestare un drept asiguratoriu accesoriu asupra acestui bun și are drept să-l valorifice.

Consider că ar fi binevenit reglementarea expresă de către legislația în vigoare aferentă gajului în ceea ce privește exercitarea dreptului de gaj asupra creanțelor, pentru că reprezintă un obiect specific și ar putea apărea disensiuni la realizarea lui în practică.

Posedă particularități și modul de satisfacere a creanțelor creditorului gajist din valoarea bunurilor gajate ale debitorului în privința căruia a fost intentat procesul de insolvabilitate. Legea insolvabilității din 2001 include în premieră, și bunurile gajate în componența masei debitoare, dar fără a face o distincție dintre drepturile debitorilor chirografari și celor garantași.

Astfel, acești din urmă sunt îndreptățiți la satisfacerea prioritară a capitalului împrumutat , a dobânzii și a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat. Bunurile gajate vor fi administrate sau vândute silit de către administratorul insolvabilității, numit de creditori. Creditorul gajist va formula creanțele garantate cu ocazia adunării creditorilor și este în drept să propună administratorului condiții mai avantajoase de valorificare a gajului, ultimul fiind obligat să țină cont de ele. Creditorul gajist va obține suma realizată din valorificarea gajului după deducerea cheltuielilor de validare și valorificare.

Dacă creditorul gajist renunță la dreptul de executare prioritară a creanței sau creanța garantată nu este executată integral din valoarea bunului gajat, el devine creditor chirografar pentru creanța care nu mai este prioritară sau pentru partea creanței neacoperită în mod prioritar.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.