Elemente de drept - Administratia publica

5x puncte

categorie: Drept

nota: 8.11

nivel: Facultate

Consiliul local are următoarele atributii principale:

- alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileste, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
- aprobă statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
- avizează sau aprobă, după caz, studii, p[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Elemente de drept - Administratia publica

Consiliul local are următoarele atributii principale:

- alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileste, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
- aprobă statutul comunei sau al orasului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
- avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-socială, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteană, regională, zonală si de cooperare transfrontalieră, în conditiile legii;

- aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii;
- aprobă, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local;

- administrează domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului;
- instituie normele orientative pentru regiile autonome sau societățiile comerciale pe care le înființează;
- asigură buna funcționare a serviciilor de gospodărie comunală, transport local, rețele edilitare;
- organizează activitatea serviciilor publice în condiții de operativitate și eficiență;

- participă la realizarea măsurilor de protecție socială;
- asigură libertatea comerțului și a concurenței loiale, încurajează libera inițiativă, în condițiile legii;
- înfințează noi instituții de binefacere de interes local;
- organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții;

Consiliul local exercită și alte atribuții stabilite prin lege.
O autoritate deliberativă a administrației publice locale - consiliul județean - este constituită, evident, la nivel județean, pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul județean este compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Această caracteristică determină ca la nivelul județean consiliul să aibă o competență restrânsă, referitoare la exercițiul următoarelor atribuții principale:

- coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor de interes județean;
- organizează și conduce serviciile județene și aprobă regulamentele de funcționare a acestora;
- adoptă bugetul județean și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
- stabilește orientările generale privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților, precum și amenajarea teritoriului;
- administrează domeniul public și privat al județului;
- asigură construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor de interes județean, precum și a drumurilor de legătură cu județele vecine;
- alege, dintre consilieri, președintele, vicepreședintele și delegația permanentă a consiliului județean;
- adoptă regulamentul consiliului;
- aprobă statutul personalului din serviciile publice județene, organigramele și numărul de personal;
- stabilește impozite și taxe județene, precum și taxe județene pe timp limitat;
- asigură condiții pentru organizarea și desfășurarea activitățiilor științifice, cultural-artistice, sportive și de tineret;

Consiliul judetean îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege.
În fiecare județ și în municipiul București Guvernul numește câte un prefect. Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice.

Controlul legalității actelor administrative ale autorităților publice locale si județene, sub controlul jurisdicțional al legalității din partea autorităților statale este realizat de către reprezentantul Guvernului in județe, respectiv prin prefect. Astfel prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care considera actul ilegal.

Aceasta este singura cale pe care o poate urma prefectul in exercitarea controlului de legalitate, dar acest control nu este un control ierarhic, ci unul intern deoarece (Legea nr. 69/1991) între prefecți, pe de o parte și consiliile locale, pe de altă parte, nu exista raporturi de subordonare. Nu există raporturi de subordonare nici între administrația județeană și cea locală, respectiv dintre consiliile județene și consiliile din orase și comune.

Controlul de legalitate exercitat de către prefect este precedat de către controlul de legalitate efectuat de personalul de specialitate din cadrul autorităților administratiei publice locale, control care se efectuează din oficiu și înainte de a se emite actul administrativ, iar în cazul în care se constată ca actul conține unele prevederi care contravin legii, ele sunt inlăturate. Exigenta în efectuarea acestui control are drept consecință emiterea unor acte legale și evitarea unor sesizări, reclamații sau contestații care pot conduce la nașterea unor litigii.

Comunele și orașele au câte un primar și un viceprimar, iar orașele reședință de județ, câte 2 viceprimari, aleși în condițiile legii. Viceprimarii nu pot fi în același timp și consilieri.

Primarul participă la ședințele consiliului local și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii
Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce si îl controlează, răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în conditiile legii, și mai ales reprezintă comuna sau orașul în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum si în justiție.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.