Educatie fizica - curs

2x puncte

categorie: Diverse

nota: 8.88

nivel: Facultate

o Exercițiile fizice au apărut și s-au perfecționat continuu în concordanță cu comanda socială. Apariția și evoluția exercițiilor fizice au o condiționare clară de ordin social. Acestea nu sunt determinate de instincte, de factori biologici, etc. Contrar unor teorii, apariția și evoluția exercițiilor fizice au fost determinate nu numai de latura materială a vieții sociale ci și de alti factori; șt[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Educatie fizica - curs

o Exercițiile fizice au apărut și s-au perfecționat continuu în concordanță cu comanda socială. Apariția și evoluția exercițiilor fizice au o condiționare clară de ordin social. Acestea nu sunt determinate de instincte, de factori biologici, etc. Contrar unor teorii, apariția și evoluția exercițiilor fizice au fost determinate nu numai de latura materială a vieții sociale ci și de alti factori; știință, nivel de cultură, religie, etc.

o Fundamentarea științifica a procesului de practicare a exercițiilor fizice s-a realizat de-a lungul timpului, cu aceleași stagnari, regreșe. Această fundamentare, a preluat critic, deci a valorificat, unele idei, norme, reguli, aparținând antichității, renașterii, umanismului burghez, etc. Fundamentarea s-a accentuat odată cu apariția "Teoriei" și "Metodicii" că discipline științifice și a altor discipline care au abordat domeniul nostru din diferite unghiuri și puncte de vedere.

o Evoluția în timp a bazelor sportive din aer liber sau din interior, precum și a instalațiiilor sportive, a aparatelor și mai ales a materialelor, sportive este deosebit de elocventă.

o Diferența semnificativă dintre performanțele sportive remarcabile obținute în zilele noastre și cele din perioadele anterioare se explică și prin nivelul calitățiv superior al acestora.

o În contextul contruirii educației fizice că activitate socială, cadrele de specialitate s-au format mult mai târziu. În România procesul de formare al specializărilor pentru domeniul practicării exercițiilor fizice, a căpătat un statut clar începând cu anul 1922 când s-a înființat ANEFS.

o În etapa actuală procesul de pregătire al cadrelor de specialitate în educație fizică și sportivă s-a amplificat și diversificat. A apărut și învățământul particular în educație fizică și sport.

o Perfecționarea cadrelor din domeniul s-a intensificat progresiv acordându-se atenție deosebită examenelor de definitivat, gradul II și gradul I.

Esența educației fizice

Esența constă în aceea că practicarea exercițiilor fizice vizează întotdeauna, indiferent de forma organizatorică și de formațiunea social-economică și politică în care se realizează perfecționarea dezvoltării fizice și a capacității motrice ale subiecțiilor. Cu alte cuvinte , scopurile practicării exercițiilor fizice. Au fost relativ diferite de la o formațiune social-economică și politică la alta, dar esența a rămas mereu aceeași.

Educația fizică are un caracter predominant biologic și importante valențe pe planurile social și cultural-educativ.
Practicarea exercițiilor fizice sub forma activității de educație fizică a fost și este determinată și din necesități de ordin recreativ, de destindere și emulație.
Educația fizică prin diferitele ei forme de organizare și datorită caracterului său emoțional, contribuției deosebite pe care o aduce la dezvoltarea spiritului creator , a spiritului de afirmare și de depășire sau de autodepășire, etc.

Practicarea exercițiilor fizice, dezvoltă simtul estetic, simtul dragostei pentru gestul motric executat cu măestrie, simtul gestului pentru mișcare.

Funcțiile educației fizice

Funcțiile sunt destinații constante ale unui fenomen și ele derivă din ideal, în sensul că se subordonează acestuia.Prin funcții se realizează idealul educației fizice, se face "apropierea" față de aceasta. Toate funcțiile educației fizice sunt foarte importante și își dovedesc eficiența numai dacă sunt îndeplinite în "sistem" influențându-se și completîndu-se reciproc. Funcțiile educației fizice sunt de două feluri, specifice și asociate. Funcțiile specifice vizează cele două coordonate ale obiceiului de studiu propriu Teoriei și Metodici : dezvoltarea fizică și capacitatea motrică. Funcțiile asociate întregesc efectele practicării exercițiilor fizice asupra ființei umane.

o Funcția de perfecționare a dezvoltării fizice face parte din categoria celor specifice și are rol prioritar mai ales în educație fizică a tinerei generații. Rolul dezvoltării fizice armonioase , a unor indici superiori pe plan somatic și pe cel funcțional , pentru viață și activitatea oamenilor de toate vârstele este prea binecunoscut și nu este negat sau contestat de nimeni.

o Funcția de perfecționare a capacității motrice face parte tot din categoria celor specifice educației fizice. Prin această funcție sunt vizate cele două elemente componente ale capacității motrice : calitățiile motrice, deprinderile și priceperile motrice. Rolul capacității motrice pentru un randament sporit pe toate planurile vieții și în întregirea personalității umane nu mai trebuie argumentat.

o Funcția igienica face parte din categoria celor asociate și vizează cerința fundamentala de menținere a unei stări optime de sănătate a oamenilor. Prin educația fizică se acționeaza prioritar preventiv pe acest plan. Se poate , cu ajutorul exercițiilor fizice să se acționeze și pentru corectarea unor deficiențe pe planul sănătății.

o Funcțiia recreativa este o alta funcție asociată pentru educația fizică . Ea trebuie înțeleasă cel putin în următoarele două sensuri:

o - asigurarea , prin activitatea de educație fizică a fondului de calității , deprinderi și priceperi motrice necesare că oameni de diferite vârste să poată petrece în mod util și plăcut , adică recreativ timpul lor liber ( cotidian, sau în vacante și concedii ).

o -asigurarea condițiilor și dezvoltarea interesului pentru urmărirea, tot în timpul liber , direct sau prin mass-media , a întrecerilor motrice de bună calitate sau a unor activității motrice desfășurate necompetitiv.

o Funcția de emulatie face parte tot din categoria celor asociate pentru educația fizică. Aceasta funcție trebuie sa se materializeze prin dezvlotarea spiritului competitiv care caracterizeaza în general ființa umana, a dorinței permanenței de "depășire" și "autodepășire" dar numai în limitele regulamentare corecte și cu atitudine de fair-play. În acest sens se impune promovarea frecventă în educația fizică a întrecerii prin jocuri de mișcare sau jocuri sportive, ștafete, parcursuri aplicative, concursuri, etc. Prin această modalitate se dezvoltă și creativitatea subiecților, dorința de a câștiga, de a obține victoria, de a se situa pe primele locuri, etc., aspecte deosebit de importante mai ales pentru elevi.

o Funcția educativa este tot o funcție asociată a educației fizice dar este considerată că fiind mai complexă prin prisma influențelor asupra dezvoltării personalității umane în integritatea sa. Influența educației fizice este evidență pe planul dezvoltării laturii "fizice" a personalității. în același timp, însa sunt influențe deosebite pe care le poate avea educația fizică, bine concepută și realizată asupra dezvoltării celorlate laturi ale personalității umane: intelectuală, morală, estetică și tehnico-profesională.

o Pe plan intelectal se pot desprinde cel puțin următoarele două direcții evidențe:

o Înarmarea subiecțiilor cu cunoștințe de bază din domeniul fiziologiei și igiena efortului fizic, al biomecanicii de execuție a actelor și acțiunilor motrice, psihologiei activităților motrice, metodicii, etc., toate aceste cunostiinte, transmise conform și cerințelor principiului accesabilitatii, asigura fondul de baza pentru cunoasterea științifica a practicării exercițiilor fizice pentru constientizarea acesteia.

o Contribuie în procesul direct de practicare a exercițiilor fizice la dezvoltarea unor trăsături și calități intelectuale foarte importante cum sunt: atentia, memoria, spiritul de observatie, imaginatia, rapiditatea gandirii, etc.

o Pe plan moral se poate realiza, de asemenea, o acționare eficienta prin toate activitățiile de educație fizică. Accentul trebuie pus pe formarea unor deprinderi și obiceiuri de comportament corect în intreceri și competitii, în spiritul respectarii adversarilor și partenerilor de intrecere, al acceptarii deciziilor arbitrilor, a disciplinei în munca.

o Pe plan estetic, prin exercițiile tehnice și tactice, șituate uneori la nivelul de maiestrie, se contribuie cu eficienta la educarea gustului pentru frumos. Practicarea exercițiilor fizice pe fond muzical, atat în lecțiile de educație fizică cat și în alte forme de organizare, sporeste evident influențele educației fizice asupra unor calități și trăsături de ordin estetic (ritm, armonie, grație, etc.).

o Pe plan tehnico-profesional, contribuția educației fizice este de asemenea evidenta. în primul rând este expresiv aportul la creșterea indicilor unor calități motrice necesare exercițiului cu eficiență a profesiilor social-economice. De asemenea, același aport este vizibil și în sensul asigurării unor indici superiori de dezvoltare morfo-funcțională și de capacitate cu temeinice deprinderi motrice de baza și utilitar-aplicative implicate în desfășurarea eficienta a majoritatii profesiilor.

Idealul educației fizice

o Idealul este un model prospectiv spre care trebuie sa se intrepte intreaga activitate teoretica și practica specifica. El depaseste întotdeauna cerințele prezentului și vizează perspectiva. Se refera nu numai la educația fizică ci și la toate activitățile motrice din domeniu.

o Idealul este determinat de comanda socială, deci și de nivelul acestuia, de conceptia factorilor de decizie pe plan național în privinta practicări exercițiilor fizice. Teoretic exista în legi, decrete guvernamentale, intructiuni și alte acte normative, ideile fundamentale care definesc conceptia pe plan național privind acest fenomen.

o Rezumativ aceste idei fundamentale sunt următoarele:

o Educația fizică, antrenametul sportiv, activitatea competițională, etc., fac parte integranta din masurile privind dezvoltarea fizică armonioasa și menținerea unei stari optime de sănătate pentru toate categoriile de populatie ale tarii noastre;

o Educația fizică și celelalte activități motrice fundamentale se subordoneaza pregătirii pentru munca și viață; trebuie urmarita cu prioritate afirmarea talentelor - mai ales pe planul activității competițional-sportive, atat la nivel național cat și la nivel internațional;

o Petrecerea timpului liber al oamenilor de diferite vârste și profesii sa se realizeze în mod util și recreativ și prin practicarea exercițiilor fizice sub diferite forme organizatorice;

o Sa fie pus accent pe educația fizică și sportivă a tineri generatii (mai ales cea școlară), premiza și pentru o activitate sportivă de calitate superioara;

o Asigurarea unei conduceri militare a fenomenului de practicare a exercițiilor fizice pe fondul unei autonomii în plina afirmare.

o Idelaul educației fizice și al celorlate activități motrice trebuie sa fie în concordanta cu idelaul general educațional al societatii. în consecinta el s-a modificat și se va modifica în funcție de evoluția social-istorica a fiecarei societati, de succesiunea etapelor de dezvoltare specifice.

Obiectivele educației fizice și sportului

In orice activitate umana obiectivele sunt prioritati de diferite niveluri sau ranguri prin care se realizează funcțiile activității respective. Totul presupune însă acționare continua în timp. Deci, obiectivele educației fizice deriva din funcțiile sale specifice și asociate se subordoneaza acestora. Exista multeclasificari ale obiectivelor, majoritatea dintre ele fiind valabile și pntru educația fizică. Cea mai raspandita clasificare este în funcție de laturile procesului de practicare a exercițiilor fizice: instruirea și educația.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Diverse

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.