Drepturile functionarilor publici

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.46

nivel: Facultate

Abordând problema drepturilor funcţionarilor publici trebuie să subliniem că, aşa cum se susţine în realitatea juridică, nu există drepturi şi obligaţii independente unele de altele. Astfel, fiecărui drept îi corespunde o obligaţie corelativă şi fiecare obligaţie naşte, la rândul său, un drept.
Funcţionarii[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drepturile functionarilor publici

Abordând problema drepturilor funcţionarilor publici trebuie să subliniem că, aşa cum se susţine în realitatea juridică, nu există drepturi şi obligaţii independente unele de altele. Astfel, fiecărui drept îi corespunde o obligaţie corelativă şi fiecare obligaţie naşte, la rândul său, un drept.
Funcţionarii publici au, în considerarea calităţii lor de angajaţi, drepturi specifice dreptului muncii, cum ar fi: dreptul la salariu, la concedii de odihnă, medicale sau de studii, asistenţă medicală, pensie etc. În cadrul raportului juridic de drept administrativ în care funcţionarul public este parte, acesta are o serie de drepturi şi obligaţii, îndatoriri şi chiar interdicţii.
Dacă instituţia publică, naţională sau europeană, are dreptul să ceară de la funcţionarul său un comportament profesional şi extraprofesional adecvat, în mod similar, funcţionarul public este îndreptăţit să pretindă şi să obţină de la instituţia publică în care este încadrat recunoaşterea şi respectarea drepturilor sale garantate de lege.
Din perspectiva prevederilor legale, drepturile funcţionarilor publici din România sunt stipulate în Capitolul V, Secţiunea I, din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1999 (r 1). De asemenea, considerăm oportună şi prezentarea drepturilor funcţionarilor publici comunitari, aşa cum sunt prevăzute acestea în Statutul funcţionarilor publici europeni, care a intrat în vigoare din luna mai a anului 1997.

2. DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ROMÂNIA
Funcţionarii publici au în condiţiile legii o serie de drepturi de natură politică, economică şi socială. Aceste drepturi sunt determinate pe cale generală, impersonală şi unilaterală pentru toţi funcţionarii publici şi au fost calificate ca fiind drepturi obiective, în conformitate cu statutul funcţionarilor publici.
Astfel, drepturile funcţionarilor publici prevăzute în Statutul funcţionarilor publici sunt următoarele:
a) dreptul la opinie este garantat de lege (art. 25, alin. 1 din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1998) ca expresie a consacrării constituţionale a libertăţii de exprimare. Acest drept presupune o conduită adecvată a funcţionarului public atât la serviciu, cât şi în afara acestuia, bazată pe neutralitate, loialitate şi creşterea prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte. Totodată, în alin. 2 al art.25 din Statutul funcţionarilor publici se prevede interdicţia discriminării funcţionarilor publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială, sau de orice altă asemenea natură;
b) dreptul la informare cu privire la deciziile care se iau în aplicareA statutului funcţionarilor publici şi care îi vizează în mod direct (art. 26). Acest drept cu valoare de principiu reflectă democratizarea funcţiei publice şi realizarea dialogului social;
c) dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici, cu excepţia celor care sunt numiţi în categoria înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi altor categorii de funcţionari publici cărora le este interzis acest drept prin statute speciale (art. 27, alin. 1). Acest drept social-politic este consecinţa dreptului constituţional al liberei asocieri în partide politice, sindicate şi alte forme de asociere. Dreptul la asociere sindicală este interzis înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi unor funcţionari cu statut special în considerarea importanţei activităţii desfăşurate, pentru promovarea interesului public care trebuie să primeze în dauna celui privat. Alin. 2 prevede că , în baza acestui drept funcţionarii publici pot în mod liber să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora;
d) dreptul la grevă este recunoscut în condiţiile legii speciale cu respetarea principiului continuităţii şi celerităţii serviciului public (art. 28) , ca o garanţie pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale funcţionarilor publici;
e) dreptul la salariu pentru activitatea desfăşurată (art. 29). Salariul reprezintă contravaloarea activităţii desfăşurate de funcţionarul public şi se compune din: salariul de bază, sporuri pentru vechimea în muncă, suplimentul postului, suplimentul gradului profesional. Totodată, funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii (art. 29, alin 2). Funcţionarii publici de conducere primesc pe lângă salariul de bază şi o indemnizaţie de conducere. Salarizarea funcţionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici;
f) dreptul la gratuitate uniformei în cazul funcţionarilor publici care au obligaţia purtării uniformei (art. 30). Activitatea acestor funcţionari publici este reglementată prin statute speciale;
g) dreptul la perfecţionarea pregătirii profesionale (art. 31, alin. 1). Acest drept se exercită în mod continuu, iar perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite. Drepturile salariale se acordă, conform art. 31, alin. 2 din Statut, numai dacă funcţionarul public urmează o formă de perfecţionare organizată la iniţiativă sau în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, sau la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, ori dacă perfecţionarea se realizează la Institutul Naţional de Administraţie, la Centrele Regionale de Formare Continuă sau la alte instituţii specializate din ţară sau străinătate. În situaţiile de mai sus, în care formarea şi perfecţionarea profesională se realizează în afara localităţii unde îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică, funcţionarii publici beneficiază de drepturile de delegare, în condiţiile legii (alin. 3). Statutul prevede (art. 31, alin. 4) obligativitatea pentru entităţile publice de a prevedea în bugetul anual propriu aceste sume destinate activităţilor menţionate mai sus;
h) dreptul la o zi de muncă de 8 ore şi de 40 de ore pe săptămână (art. 32). Pentru orele lucrate la
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.