Drept fiscal

2x puncte

categorie: Drept

nota: 9.87

nivel: Facultate

Definitia raportului juridic: Raportul Juridic este o relatie sociala reglementata de norma juridica in cadrul careia participantii apar ca titulari de drepturi si de obligatiuni reciproce prin exercitarea carora se realizeaza scopul normei juridice. Deci raportul juridic este o relatie sociala regle mentata de norma juridica.

...

Normele dreptului finanțelor public[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Drept fiscal

Definitia raportului juridic: Raportul Juridic este o relatie sociala reglementata de norma juridica in cadrul careia participantii apar ca titulari de drepturi si de obligatiuni reciproce prin exercitarea carora se realizeaza scopul normei juridice. Deci raportul juridic este o relatie sociala regle mentata de norma juridica.

...

Normele dreptului finanțelor publice

Normele dreptului finanțelor publice, ca orice normă juridică, sun instituite sau recunoscute de stat, și ca atare obligatorii de respectat îi raporturile dintre subiectele de drept, încălcarea lor atrăgâtu intervenția forței de constrângere a statului ,întrucât ne aflăm în sfera de cuprindere a unei ramuri de drep public, drepturile și obligațiile participanților la un astfel de rapor juridic sunt expres menționate de lege.

Antrenarea forței de constrângere a statului în cazul încălcării nomelor de drept financiar public se face tot în conformitate cu legea sub forma sancțiunilor de orice fel. în general, normele dreptului finanțelor publice prezintă toate trăsăturile specifice oricărei norme juridice, și anume: este generală, abstractă, tipică, impersonală și de aplicabilitate repetată la un număr nelimitat de cazuri.

Există, totuși, o serie de excepții de la regulile enunțate mai sus. Astfel, legile bugetare, prin natura lor, nu prezintă caracterul de generalitate și cu atât mai puțin pe acela de a beneficia de aplicabilitate nelimitată.

Dimpotrivă legile bugetare, deși au caracter evaluativ sub aspectul sumelor efective cuprinse în ele, totuși ele stabilesc sarcini și obiective de realizat, concrete și precise. în plus ele sunt valabile doar pentru un singur exercițiu bugetar (adică un an calendaristic), la împlinirea acestuia, aplicabilitatea lor încetând de drept. Și caracterul impersonal al normei de drept tinanciar public, în unele cazuri prezintă excepții, dar de cele mai multe ori dispoziția legală nu devine doar impersonală, ci își pierde cu totul caracterul normativ, devenind o dispoziție individuală.


In cele mai multe cazuri normele dreptului finanțelor publice au caracter imperativ și onerativ mai ales în sfera fiscalității, dar în sfera răspunderii juridice și cu precădere a evaziunii fiscale ele sunt imperativ-prohibitive.

Luând în considerare toate aspectele prezentate, putem defini normele dreptului finanțelor publice ca fiind acea categorie a normelor juridice ce au un obiect de reglementare specific, care se referă la drepturile și obligațiile participanților la raporturile de drept al finanțelor publice și care prescriu conduita acestora în procesul de formare, administrare, utilizare și control asupra banului public, respectarea lor fiind garantată prin forța de constrângere a statului.

In ceea ce privește structura logico-juridică a normelor de drept al finanțelor publice trebuie arătat că ele prezintă unele particularități. Astfel, dispozițiile acestor norme descriu reguli de conduită de o natură aparte ce țin de specificul activităților pe care le reglementează. Sancțiunile pot ține și de esența altor ramuri de drept, cum ar fi închisoarea sau amenda, dar există, la ora actuală, și sancțiuni specifice, cum ar fi penalitățile de întârziere.

O precizare importantă se referă la faptul că Bugetul de Stat sau Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat nu sunt norme juridice în sens formal, întrucât nu cuprind sancțiuni. Forța juridică necesară aplicării lor este dată de legile de adoptare a acestor bugete, ele însele neavând nici măcar caracterul de normă de conduită în doctrina dreptului. In esență, izvorul de dreot cs^ forma specifică care o îmbracă, la un moment dat voința social generală penlr impune ca obligatorii anumite reguli de conducă, sau aitfel s, modul de exteriorizare a regulilor juridice..

Raportul juridic de drept fiscal

Distingem între raportul de drept material fiscal și raportul de drept procedural fiscal.

1. Raportul de drept material fiscal este cel care dă naștere creanțelor, respectiv obligațiilor fiscale.

Creanțele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal. Din aceste raporturi rezultă atât conținutul, cât și cuantumul creanțelor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în:

- dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, denumite creanțe fiscale principale;
- dreptul la perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere, în condițiile legii, denumite creanțe fiscale accesorii
- In măsura în care se constată că plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.

Prin obligații fiscale ale contribuabililor și plătitorilor se înțelege:

- obligația de a declara bunurile și veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
- obligația de a calcula și de a înregistra în evidențele contabile și fiscale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
- obligația de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat;
- obligația de a plăti dobânzi și penalități de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligații de plată accesorii;
- obligația de a calcula, de a reține și de a înregistra în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele și contribuțiile care se realizează prin stopaj la sursă;
- orice alte obligații care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.

Momentul nașterii obligației fiscale. Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. La aceeași dată se naște dreptul organului fiscal de a stabili și a determina obligația fiscală datorată.

în raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de creanță fiscală, iar debitorii sunt acele persoane care, potrivit legii, au obligația corelativă de plată a acestor drepturi. în cazul în care obligația de plată nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condițiile legii, următorii:

- moștenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;
- cel care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori reorganizării judiciare, după caz;
- persoana căreia i s-a stabilit răspunderea în conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;
- persoana care își asumă obligația de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanții reale la nivelul obligației de plată;
- alte persoane, în condițiile legii.

Plătitorul obligației fiscale este, debitorul sau persoana care, în numele debitorului, conform legii, are obligația de a plăti sau de a reține și de a plăti, după caz, impozite, taxe. contribuții, amenzi și alte sume datorate bugetului general consolidat.
Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului cod răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

- persoanele fizice sau juridice care, în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea;
- administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia.

Răspunderea solidară, atât pentru obligația principală cât și pentru accesoriile acesteia, este stabilită prin decizie a organului fiscal, aprobată de conducerea acestui organ. Decizia constituie titlu de creanță fiscală, se comunică debitorului și poate fi atacată în condițiile legii.

Domiciliul fiscal.

în cazul creanțelor fiscale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înțelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

b) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

c) pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, adresa persoanei care reprezintă asocierea sau entitatea, iar în lipsa unei asemenea persoane, adresa domiciliului fiscal al oricăruia dintre asociați.

Prin adresa unde locuiesc efectiv se înțelege adresa locuinței pe care o persoană o folosește în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă șederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare și nu depășește perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.
în situația în care domiciliul fiscal nu se poate stabili domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor.

- în cazul celorlalte creanțe fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se înțelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.

2) Raportul de drept procedural fiscal

Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile și obligațiile ce revin părților, potrivit legii, pentru îndeplinirea modalităților prevăzute pentru stabilirea, exercitarea și stingerea drepturilor și obligațiilor părților din raportul de drept material fiscal.
Subiectele raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ-teritoriale, contribuabilul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport.

Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii.

Statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale.
Unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale, precum și de compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuțiilor delegate de către autoritățile respective.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, unitățile sale teritoriale, precum și compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale sunt denumite în cod organe fiscale.

în relațiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. împuternicitul este obligat să înregistreze la organul fiscal actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege. Revocarea împuternicirii operează față de organul fiscal de la data înregistrării actului de revocare.

în cazul reprezentării contribuabililor în relațiile cu organele fiscale prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligația de a depune declarații la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească obligațiile acestuia față de organul fiscal.

Curatorul fiscal. Dacă nu există un împuternicit, organul fiscal, în condițiile legii, va solicita instanței judecătorești competente numirea unui curator fiscal pentru contribuabilul absent, al cărui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii, unei infirmități, bătrâneții sau unui handicap de orice fel, nu poate să își exercite și să își îndeplinească personal drepturile și obligațiile ce îi revin potrivit legii. Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat potrivit hotărârii judecătorești, toate cheltuielile legate de această reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.

- Reprezentanții legali ai persoanelor fizice și juridice, precum și ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligați să îndeplinească obligațiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în numele și din averea acestora. în cazul în care, din orice motiv, obligațiile fiscale ale asocierilor fără personalitate juridică nu sunt achitate, asociații răspund solidar pentru îndeplinirea acestora.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT

TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.