Contabilitatea trezoreriei

5x puncte

categorie: Contabilitate

nota: 9.20

nivel: Liceu

Controlul financiar intern poate fi considerat una dintre cele mai imporatnte forme de control asupra numerarului, pentru preîntâmpinarea pierderilor bănești dacă se respectă următoarele cerințe: să nu se încredințeze controlul complet asupra operațiilor cu numerar unei singure persoane, să se asigure protecția fizică a numerarului prin depozitarea lui în spații supravegheate, dotate cu dispozitiv[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Contabilitatea trezoreriei

Controlul financiar intern poate fi considerat una dintre cele mai imporatnte forme de control asupra numerarului, pentru preîntâmpinarea pierderilor bănești dacă se respectă următoarele cerințe: să nu se încredințeze controlul complet asupra operațiilor cu numerar unei singure persoane, să se asigure protecția fizică a numerarului prin depozitarea lui în spații supravegheate, dotate cu dispozitive de siguranță, să se separe atribuțiile de încasare și distribuire a numerarului de cele contabile de înregistrare , să se țină evidențe riguroase și să se informeze periodic organele competente asupra situației numerarului, să se facă periodic expertize pentru examinarea evidențelor contabile referitoare la numerar, să se asigure recuperarea pagubelor prin organizarea unui sistem de garanții de la salriații care gestionează numerarul.

Trezoreria poate fi definită ca o imagine a disponibilităților monetare apărute din evoluția curentă a încasărilor și plăților, disponibilități care trebuie să facă față scadențelor în mod continuu. Principalele sarcini ale trezoreriei constau în : prevederea și asigurarea diferitelor fluxuri de intrare și iesire de bani; asigurarea lichidității întreprinderii ; aprecierea, evaluarea diferitelor surse de finanțare pe termen scurt; evaluarea diferitelor tipuri de plasamente și plasarea excedentului de trezorerie.

III. DOCUMENTE SPECIFICE OPERATIILOR CU NUMERAR

Operațiile cu numerar au la bază documentul denumit Registrul de casă folosit ca document de înregistrare operativă a încasărilor și plăților în numerar, efectuate prin caseria unității pe baza actelor justificative. El are rolul de a stabili la sfârșitul fiecărei zile soldul de casă, precum și de înregistrare zilnică în contabilitate a operațiilor de casă. Se întocmește în două exemplare, zilnic, de casierul unității sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări și plăți. În cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente, în registrul de casă se trece distinct fiecare operație în parte. Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operațiilor efectuate și de către persoana din compartimentul financiar-contabil pentru primirea exemplarului 2 și a actelor justificative anexate. Se completează zilnic, în ordinea efectuării operațiilor fără a lăsa spații libere. La sfârșitul zilei, rândurile neutilizate se barează. Utilizarea formularului se face cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiilor de casa.

Soldul de casă al zilei precedente se reportează pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs. Se înregistrează toate încasările, după care acestea se totalizează ( inclusiv soldul de casă reportat al zilei precedente ), se înregistrează apoi toate plățile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate prin însumarea încasărilor, pentru a se stabili soldul de casă al zilei respective. Registrul de casă circulă la compartimentul financiar contabil pentru verificarea sumelor înscrise și respectarea dispozițiilor legale privitoare la efectuarea operațiilor de casă. Se arhivează astfel : exemplarul 1 la casierie, exemplrul 2, la compartimentul financiar-contabil.

Pentru operațiunile efectuate de întreprindere în nunerar cu valută se utilizează Registrul de casă – în valută .Acesta are rolul de a înregistra operativ încasările și plățile în valută (numerar sau cecuri de călătorie) , pe baza documentelor justificative anexate. De asemenea, stabilește la sfârșitul fiecărei zile soldul de casă pentru operațiunile în valută. Pe baza documentului se efectuează înregistrările zilnice în contabilitate privind operațiile de casă în valută. Formularul se completează astfel: în antetul coloanelor se înscrie fiecare fel de valută care se încasează sau se plătește. În coloanele formularului se înregistrează sumele în valută, iar în ultima coloană echivalentul acestora în lei, la cursul de referință din data efectuării operațiilor din documentele în care s-au consemnat acestea. Valutele care apar în două sau mai multe cursuri se trec în coloane diferite.

În cazul în care numărul valutelor efective și al cecurilor de călătorie încasate în cursul unei zile depășesc numărul coloanelor existente pe o filă, pentru ziua respectivă se completează atâtea file câte sunt necesare. Un alt document care evidențiază la sfârșitul zilei numerarul existent în casierie, corespunzător mărfurilor comercializate în numerar prin magazinele proprii este Monetarul. Este un document justificativ pe baza căruia se predă titularului de patrimoniu numerarul încasat prin casă de către casier, respectiv de vînzător. Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul. Potrivit reglementărilor în vigoare, în condițiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, suma înscrisă în monetar trebuie să coincidă cu suma din registrul de casă emis de aceste aparate, inclusiv cu suma înscrisă de mână în registrul de casă, în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.Documentul se întocmește în două exemplare de către casier sau de o altă persoană împutenicită , la sfârșitul zilei, prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote și monede.

Exemplarul numărul 1 circulă la contabilitate pentru înregistrarea în registrul de casă, iar exemplarul numărul 2 rămâne la carnet în cadrul casieriei. Des utilizat în operațiile cu numerar este și documentul intitulat Dispoziție de plată – încasare către casierie cu caracter de document de dispoziție pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispozițiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum și a diferenței de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit. Servește, de asemenea, ca dispoziție pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume, potrivit dispozițiilor legale și ca document justificativ de înregistrare în registrul de casă și contabilitate, în cazul plăților în numerar efectuate fără alt document justificativ.

Se întocmește într-un singur exemplar de către compartimentul financiar-contabil astfel : ca dispoziție de plată – când nu există alte documente prin care se dispune plata, pentru plata avansurilor în cazul cheltuielilor de deplasare, procurare de materiale sau ca dispoziție de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea. Documentul circulă la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege, la persoanele autorizate să aprobe plata sumelor respective, la casierie, pentru efectuarea operației de încasare sau plată, la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică și analitică.

Pentru reflectarea sumelor predate de casierul unității mandatarilor plătitori, în vederea efectuării plăților se întocmește Procesul-verbal de
plăți . Acesta servește ca document justificativ al sumelor primite de mandatarul plătitor cât și ca document de înregistrare în contabilitate a salariilor și altor drepturi neachitate. Se întocmește întru-un singur exemplar și se reține în casieria unității ori de câte ori se fac plăți prin casieri plătitori astfel:fața formularului se completează de către casierul unității, care semnează de predarea sumelor și a actelor de plată și de către casierul plătitor pentru primirea acestora. Documentul se reține în casieria unității pentru justificarea sumelor ridicate de la bancă și predate casierilor plătitori până la termenul legal de efectuare a plății sumelor respective. Verso formularului se completează de casierul plătitor la restituirea sumelor neachitate, împreună cu actele de plăți, se semnează de acesta și se verifică de casier. Documentul circulă la compartimentul financiar-contabil ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Contabilitate

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.