Conflictele de munca

7x puncte

categorie: Psihologie

nota: 10.00

nivel: Facultate

Referat despre Conflictele de munca
Sesizarea adresată organului competent trebuie să cuprindă: unitatea în care s-a declanșat conflictul de interese, sediul și numele conducătorului, obiectul conflictului și motivarea sa, dovada îndeplinirii cerințelor de declanșare a conflictului, indicarea persoanelor delegate la concliere din partea sindicatului.
În termen de 24 de ore de la înre[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Conflictele de munca

Referat despre Conflictele de munca
Sesizarea adresată organului competent trebuie să cuprindă: unitatea în care s-a declanșat conflictul de interese, sediul și numele conducătorului, obiectul conflictului și motivarea sa, dovada îndeplinirii cerințelor de declanșare a conflictului, indicarea persoanelor delegate la concliere din partea sindicatului.
În termen de 24 de ore de la înregistrarea solicitării sindicatului, organul competent va desemna un delegat pentru a participa la conciliere, va comunica unității data și locul concilierii și va convoca părțile la un termen de judecată ce nu poate depăși 7 zile de la înregistrarea sesizării.

Atât sindicatul, cât și angajatorul desemnează 2-5 persoane pentru a participa la conciliere. Delegatul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va verifica împuternicirile delegaților și va stărui pentru a se realiza concilierea. Delegatul ministerului nu poate fi considerat un judecător pentru că el nu decide încetarea conflictului de interese. El doar îndrumă partenerii sociali cu privire la corectitudinea aplicării dispozițiilor legale ce sunt puse în discuție, precum și cu privire la modalitățile de aplanare a conflictului de muncă.

În situația în care părțile ajung la un acord conflictul de interese se consideră încheiat (art.23). În situațiile în care conflictul de muncă este soluționat parțial șe vor consemna revendicările asupra cărora s-a ajuns la acord, precum și pe cele nesoluționate, conflictul de interese rămânând în continuare deschis.

Medierea- etapă facultativă în soluționarea conflictelor de interese
În situația în care procedura concilierii nu a stins conflictul de interese, părțile de comun acord vor declanșa procedura de mediere, o cale facultativă de încercare a încetării conflictului. Mediatorii sunt cei carora le revinde sarcina de a conduce dialogul dintre partenerii sociali, si sunt numiți anual prin Ordin al MMSSF la propunerea Consiliului Economic și Social. O dată ajunse la un compromis în ce privește medierea, parțile își aleg un mediator și au obligația să pună la dispoziția acestuia datele necesare în termen de 48 de ore de la stabilirea sa. În maxim 8 zile de la desemnare mediatorul convoacă parțile care participă în număr egal la mediere.

La fiecare întâlnire se va consemna în proces-verbal cele discutate. Medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit și a acceptat medierea, în caz contrar aceasta se suspendă de drept și părțile recurg la cealaltă procedura de soluționare a conflictului de interese. La încheierea misiunii sale, mediatorul întocmește un raport pe care îl comunică părților și ministerului.

Arbitrajul
Și procedura arbitrajului este o cale opțională la căre părțile pot recurge pentru stingerea conflictului. Arbitrajul este realizat de către o comisie de arbitraj formată din trei arbitri desemnați de către partenerii sociali și Ministerul Muncii. Procedura de lucru a comisiei de arbitraj este aprobată prin Ordin comun al ministrului justiției și ministrului muncii (Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.128/27 martie 2000).

Arbitrii sunt desemnați prin ordin al minstrului muncii cu consultarea partenerilor sociali. Cererea de arbitrare se depune la direcțiile teritoriale de dialog, solidaritate socială și familie și cuprinde denumirea părților, sediul lor, numele și calitatea celui care angajează și reprezintă partea în litigiu, obiectul conflictului de interese, motivele de fapt și de drept și probele pe care se întemeiază cererea, numele și domiciliul arbitrilor, semnătura părților.
În termen de 24 de ore la la înregistrarea solicitării organul competent este obligat să desemneze arbitrul său. Părțile sunt obligate ca după constituirea comisiei de arbitraj să depună întreaga documentație cu privire la conflictul de interese.

În termen de 3 zile de la depunerea documentației comisia are obligatia de a convoca părțile și de a incepe dezbaterea conform legislației aplicabile, contractului colectiv de muncă la nivel național, cu respectarea principiilor egalității de tratament a părților, a dreptului la apărare și a principiului contradictorialității.
După încheierea dezbaterilor comisia deliberează în secret, hotărârea se ia cu votul majorității, pronunțarea se face în termen de 5 zile, iar hotărârea Comisiei de arbitraj este irevocabilă. Hotărârea Comisiei de arbitraj este obligatorie și face parte din contractul colectiv de muncă, iar de la data pronunțării ei conflictul de interese încetează.

CONFLICTELE DE DREPTURI
Sunt definite ca fiind acele conflicte de muncă ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații decurgând din legi sau alte acte normative, precum și din contractele colective sau individuale de muncă (art.248 alin. 3 din Codul muncii și art.5 din Legea nr.168/1999).
Această definiție evidențiază următoarele caractere ale conflictelor de drepturi:
- intervin numai în situația încălcării unor drepturi stabilite legal sau contractual;
- pot privi numai drepturi sau obligații care decurg din contractele individuale sau contractele colective de muncă;
- pot interveni în orice moment al încheierii, executării ori încetării contractului individual de muncă sau al executării, suspendării sau încetării contractului colectiv și chiar după expirarea acestora;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Psihologie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.