Conceptia dezvoltarii culturii fizice si sportului in Republica Moldova

7x puncte

categorie: Economie

nota: 7.59

nivel: Facultate

Referat despre Conceptia dezvoltarii culturii fizice si sportului in Republica Moldova
La etapa contemporană de dezvoltare a Republicii Moldova au apărut noi cerințe sociale, inclusiv și în domeniul culturii fizice și sportului. În condițiile de trecere a Republicii Moldova la economia de piață și societatea democratică, acceptării de către Moldova a idealurilor și valorilor mondiale, mo[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Conceptia dezvoltarii culturii fizice si sportului in Republica Moldova

Referat despre Conceptia dezvoltarii culturii fizice si sportului in Republica Moldova
La etapa contemporană de dezvoltare a Republicii Moldova au apărut noi cerințe sociale, inclusiv și în domeniul culturii fizice și sportului. În condițiile de trecere a Republicii Moldova la economia de piață și societatea democratică, acceptării de către Moldova a idealurilor și valorilor mondiale, modelul național al culturii fizice și sportului, ca parte esențială a modului sănătos de viață, trebuie să rezolve următoarele sarcini:
- pregătirea profesională continuă a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului atît în țară, cît și peste hotare;
- asigurarea instituțiilor de profil cu materiale metodico-didactice și științifice;
- selectarea calitativă a sportivilor dotați pentru școlile, cluburile sportive și loturile naționale ale Republicii Moldova;
- majorarea contingentului de sportivi în școlile și cluburile sportive;
- majorarea și optimizarea rețelei instituțiilor sportive de profil (școli, licee, cluburi);
- sporirea performanțelor sportivilor moldoveni la competițiile internaționale;
- continuarea creării imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena mondială;
- propagarea pe larg a exercițiilor fizice în profilaxia îmbolnăvirilor și întremării sănătății populației de diferită vîrstă.
- organizarea activităților de agrement și profilaxiei comportării antisociale ale tineretului;
- folosirea culturii fizice și sportului ca component important de dezvoltare intelectuală, morală și estetică a generației în creștere;
- pregătirea către serviciul militar și activitatea de muncă;
- folosirea culturii fizice și sportului pentru integrarea invalizilor și copiilor orfani în sfera socială;
- crearea noilor forme cultural-sportive și de divertisment, cît și creșterea veniturilor de la spectacole și industria sportivă;
- crearea și dezvoltarea industriei sportive autohtone;
- crearea noii viziuni de reflectare în mass-media a culturii fizice, sportului și modului sănătos de viață;
- dotarea dispensarelor și cabinetelor de medicină sportivă cu utilaj performant.

2. MODEL DE DEZVOLTARE A CULTURII FIZICE ȘI SPORTULUI
2.1 Noțiuni și definiții
În vederea determinării obiectivelor și principiilor dezvoltării culturii fizice și sportului, a cadrului instituțional, competențelor structurilor implicate în promovarea dezvoltării culturii fizice și sportului, a instrumentelor și resurselor umane, financiare, tehnico-materiale specifice dezvoltării culturii fizice și sportului, sînt utilizate următoarele noțiuni de bază care se definesc, după cum urmează:
Concepție – felul de a vedea sau ansamblu de păreri, de idei cu privire la probleme folosofice, științifice, tehnice, literare etc.

Cultură fizică – componentă a culturii ce reprezintă o cucerire a vieții și educației, o realitate socială datorită căreia, alături de alte domenii ale culturii, omul dorește perfecțiunea sa. Cuprinde un ansamblu de valori realizate de omenire prin practicarea exercițiilor fizice, în scopul dezvoltării armonioase și a perfecționării capacității motrice a ființei umane.

Din multitudinea de valori amintim: idealul dezvoltării armonioase a personalității, valori create în dezvoltarea filogenetică a omului concretizate în indicii dezvoltării fizice armonioase, a condiției fizice și a achizițiilor motrice; în performanțele sportive; în datele cercetărilor științifice și metodologice, ale activităților de practicare a exercițiilor fizice, în valorile morale, concretizate în conceptul de fair-play, și în cele materiale constînd în construcții, baze sportive (stadioane, săli, bazine), materiale sportive etc.

Educație fizică –
1) activitate care valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a exercițiilor fizice, reunită într-o concepție unitară de organizare și de aplicare, în asociere cu factorii naturali (apă, aer, soare), în scopul stimulării și măririi, în principal, a potențialului biomotric și psihic al omului, a dezvoltării și a creșterii fizice, în concordanță cu cerințele sociale și etapele evoluției sale ontogenetice;
2) componentă a educației generale și permanente, acționînd ca proces pedagogic cu implicații biologice, psihice, estetice și morale în viața individului. Se constituie ca o categorie fundamentală a sistemului de practicare a exercițiilor fizice.

Sport – activitate motrică de întrecere spontană sau organizată, în care se valorifică intensiv mișcările naturale și formele de practicare a exercițiilor fizice, a jocurilor dinamice tradiționale, în vederea obținerii, de către individ sau de către colectiv (echipă, echipaj), a perfecționării potențialului morfofuncțional, psihic și tehnic (dobîndit), concretizat într-un record, într-o depășire proprie sau a potențialului de concurs (de întrecere).

Sportul ca și educația fizică și turismul este o categorie a domeniului care și-a creat o structură organizatorică națională și internațională proprie, o bază materială caracteristică, cadre specializate (antrenori, arbitri, cercetători, manageri), sisteme, principii și regulamente de desfășurare ce-i asigură instituționalizare, generalizare, perfecționare și control.

Activitate sportivă – componentă de bază a activității umane, accesibilă tuturor vîrstelor și sexelor, ce constă dintr-un ansamblu de mijloace și metode specifice educației fizice și sportului, care contribuie la dezvoltarea mai accentuată a unor calități, deprinderi și priceperi, la dobîndirea unui înalt nivel de pregătire fizică multilaterală, la întărirea și menținerea sănătății, la creșterea armonioasă a individului, la obținerea unor rezultate sportive.

Activitate sportivă de performanță – activitate în care rezultatul și recordul ocupă locul dominant, pregătirea îndelungată, sistematică și științifică desfășurîndu-se pentru a sluji acestui scop. Activitate motrică – ansamblu de acțiuni motorii încadrate într-un sistem de idei, reguli și forme de organizare, în vederea obținerii unui efect complex de adaptare a organismului la effort, de perfecționare a dinamicii acestuia și de obținere a unui rezultat, a unui efect de ordin formativ, competițional, compensator, terapeutic, recreativ, relațional. Se încadrează, în general, într-un concept privind organizarea, conținutul și finalitatea educației fizice și sportului.

Mod sănătos de viață – stil cotidian al cetățeanului raportat la respectarea principiilor și normelor sanitaro-igienice, care asigură menținerea și sporirea rezervelor organismului său pentru a-și îndeplini funcțiile educaționale.

Dotat – înzestrat cu calități (intelectuale, fizice etc.).
Talent – aptitudine, înclinare înnăscută într-un anumit domeniu; capacitate deosebită, înnăscută sau dobîndită, într-o ramură de activitate, care favorizează o activitate creatoare.
Întremare – recăpătarea (întărirea) sănătății, puterii.
Recreație – odihnă, refacere, relaxare (după un efort susținut).

Recuperare – complex de acțiuni medicale, psihologice, metodice și sociale, prin care se urmărește redobîndirea capacității sportive pierdute prin accidentare sau îmbolnăvire. Reprezintă un proces care se începe în faza acută a suferinței, se continuă în perioada de convalescență și se încheie după vindecarea clinică prin reintegrarea sportivului în programul normal de antrenament.

Recuperare totală – redobîndire completă a capacității de integrare a sportivului într-un program de pregătire și competițional asemănător cu cel anterior accidentării sau îmbolnăvirii.

Agrement – concept care implică activități, baze și materiale sportive, folosite pentru plăcere, distracție, predominant de natură motrică.


Politică de dezvoltare a culturii fizice și sportului - activitate coordonată a organelor guvernamentale, a structurilor autorităților publice locale și a comunităților locale, a structurilor zonale care planifică și realizează dezvoltarea culturii fizice și sportului. Dezvoltarea culturii fizice și sportului – evoluție pozitivă a situației socio-culturale de pe întreg teritoriul țării. Zonă de dezvoltare – unitate teritorială funcțională care are resurse, stare economică și socială omogene, și reprezintă cadrul de concepere, implementare și valorificare a politicii de stat în domeniul culturii fizice și sportului.

Documentele de planificare a dezvoltării culturii fizice și sportului – documente ale autorităților administrației publice centrale și locale, prin care se stabilesc prioritățile, programele și proiectele de implementare a politicii de stat în domeniul culturii fizice și sportului. Consiliu Coordonator Republican al dezvoltării culturii fizice și sportului – organ consultativ de competență generală, constituit pentru elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în dezvoltarea culturii fizice și sportului la nivel național și local.

Consiliu Coordonator Local de dezvoltare a culturii fizice și sportului - organ consultativ, creat în cadrul unităților sau zonelor teritorial-administrative pentru a elabora, promova și coordona implementarea programelor de dezvoltare a culturii fizice și sportului în teritoriu. Fonduri pentru dezvoltarea culturii fizice și sportului – mijloace bănești acumulate din venituri extrabugetare la nivel local, raional, municipal și republican în scopul finanțării suplimentare a dezvoltării culturii fizice și sportului.

2.2. Scop și obiective
Scopul principal al politicii de stat în domeniul culturii fizice și sportului este asigurarea și promovarea dezvoltării culturii fizice și sportului în mod echilibrat și viabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, îmbunătățirea performanțelor sportivilor moldoveni la competițiile internaționale oficiale și crearea continuă a imaginii pozitive a țării noastre peste hotare.

Pentru atingerea politicii de dezvoltare a culturii fizice și sportului este necesară realizarea și ajustarea permanentă a următoarelor obiective de bază:
- Asigurarea cadrului dezvoltării continue, precum și a organizării și funcționării performante, a domeniului cultură fizică și sport în Republica Moldova;
- Dezvoltarea relațiilor de colabolare și parteneriat ale Ministerului Educației, Tineretului și Sportului cu instituțiile administrației publice centrale, locale și cele neguvernamentale;
- Practicarea activităților de educație fizică și sport de către cetățeni fără orice formă de discriminare, într-un mediu curat și sigur în scopul socializării, educației și sănătății;
- Asigurarea condițiilor și educarea conștientă a necesităților, motivațiilor privind activitatea motrică optimală a cetățenilor pe perioada întregului ciclu de viață;
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Economie

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.