Clauzele asiguratorii

3x puncte

categorie: Drept

nota: 9.35

nivel: Facultate

Grupa clauzelor de menținere a valorii contractului poate fi scindată în două subgrupe pe baza criteriului care are î vedere natura riscurilor ce trebuie evitate șî anume:
- Clauze pur monetare. Se numesc astfel stipulațiile contractuale ce vizează evitarea riscurilor decurgând din fluctuația valorii de schimb a monedei de plată față de moneda de referință. Fac parte din această subgrupă: c[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Clauzele asiguratorii

Grupa clauzelor de menținere a valorii contractului poate fi scindată în două subgrupe pe baza criteriului care are î vedere natura riscurilor ce trebuie evitate șî anume:
- Clauze pur monetare. Se numesc astfel stipulațiile contractuale ce vizează evitarea riscurilor decurgând din fluctuația valorii de schimb a monedei de plată față de moneda de referință. Fac parte din această subgrupă: clauza aur, clauza de opțiune a monedei liberatorii și clauza de opțiune a locului de plată.

Clauze de menținere a puterii de cumpărare a monedei de plată. Sunt considerate a fi clauze de acest gen stipulațiile contractuale menite să prezerve valoarea corelației existentă la momentul perfectării contractului între cuantumul obligației pecuniare a eneia dintre părți și prețul real al bunurilor și serviciilor pe o anumită piață. Fac parte din această subgrupă: clauzele de revizuire a prețului și cele de postcalculare a prețului.

- Clauze de adaptare a contractului la noile împrejurări. Sunt stipulații ce vizează întreg ansamblul contractual fiind de natură să conducă la reașezarea lui în noi parametri. Ele se referă atât la prestația monetară, cât și la alte drepturi și obligații generate de contract pe seama părților, precum: cele privind cantitatea și calitatea mărfii, consițiile de livrare a mărfii, cele de plată etc. Se includ în această grupă: clauza ofertei concurente, clauza clientului cel mai favorizat, clauza de hardship, precum și clauzele de protecție a concurenței. Alături de acestea mai pot fi luate în considerare șî clauzele de ajustare contitativă și de forță majoră

Unii autori așează distincția dintre clauzele de menținere a valorii contractului și cele de adaptare a lui la noile împrejurări pe criteriul modului cum ele operează. Se susține în context că pe când acțiunea celor dintâi este automată (de plano), acțiunea ultimelor se realizează la cererea părții interesate și comportă renegocierea contractului.

Modul de a opera al clauzelor asiguratorii nu este și nu trebuie considerat o trăsătură intrinsecă a lor căci, dacă ar fi așa, recunoașterea libertății de opțiune menționată pe seama partenerilor contractuali nu ar avea o justificare logică. Așa, fiind, distincția între clauze ce operează automat șî clauze a căror acțiune comportă negocieri prealabile își găsește legimitatea nu în existența unor atribute intrinseci ale acestora, ci în voința comună a părților de a le face să acționeze într-un anumit fel. Și dacă aceasta este realitatea, ea trebuie luată în considerare.

Există deci clauze asiguratorii ce operează automat și clauze asiguratorii ce operează după negocieri. Nu prezintă interes cauza care determină acest mod diferit de a acționa. Important, mai ales din punct de vedere practic, este faptul că există două grupe de clauze contractuale care acționează în mod diferit. De aceea, organul de jurisdicție chemat să soluționeze eventualele diferente între părți inite cu referire la sensul în care trebuie modificat contractul pe baza clauzelor conținute de acesta este obligat să țină seama cu prioritate de semnificația juridică atribuită de părți acelor clauze. În raport cu această situație el va aprecia dacă o anumită clauză contractuală asiguratorie operează automat sau pentru a intra în acțiune comportă negocieri.

Efectul automat al clauzei se prodice de regulă în momentul apariției împrejurării care se înscrie în ipoteza vizată de clauză (de exemplu, de la data când vânzătorul a consințit condiții mai favorabile unui alt client - in cazul clauzei clientului cel mai favorizat etc.). Regula este valabilă și pentru ipoteza când restabilirea echilibrului contractual a fost decisă printr-o sentință arbitrală, deoarece ca atare sentință produce efecte (cel puțin în ipoteze la care ne referim) nu numai pentru viitor, ci și pentru trecut.

Atunci când prin clauza asiguratorie părțile stipulează că reechilibrarea contractului – devenită necesară ca urmare a realizării riscului – urmează a se face prin negocieri, partea interesată trebuie să solicite negocieri celeilalte părți într-un atare scop. În absența unei asemenea solicitări, ca și în cazul în care negocierile solicitate nu duc la rezultatul scontat, obligația inițial stabilită prin contract rămâne în vigoare.

În cazul în care negocierile se soldează cu rezultate pozitive, părțile convenind reașezarea contractului, dacă printr-o mențiune specială din cuprinsul clauzei nu se dispune altfel, respectiva reașezare este operantă numai pentru viitor (ex nunc).Vechea obligație rămâne în ființă până la momentul când părțile de comun acord hotărăsc restabilirea echilibrului contractual grav perturbat prin efectul realizării riscului. Pe aceeași linie de gândire, doctrina a mai admis că atinci când reașezarea contractului a fost decisă printr-o hotărâre arbitrală acesta (adică respectiva hotărâre) va face parte din contract numai de la data pronunțării și deci va produce efecte numai pentru viitor (ex nunc).
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.