Cererea de chemare in judecata

3x puncte

categorie: Drept

nota: 8.59

nivel: Facultate

3. Calitatea juridică în care părțile stau în judecată, atunci can dele nu stau în numele lor propriu. Părțile stau în judecată într-o dublă ipostază: în calitatea ce le derivă din raportul juridic substanțial (de exemplu, creditor și debitor); în calitate ce le derivă din raportul juridic procesual (de exemplu, reclaman și pârât, intervenient principal, intervenient accesoriu, chemat în garanției[...]
DOWNLOAD REFERAT

Preview referat: Cererea de chemare in judecata

3. Calitatea juridică în care părțile stau în judecată, atunci can dele nu stau în numele lor propriu. Părțile stau în judecată într-o dublă ipostază: în calitatea ce le derivă din raportul juridic substanțial (de exemplu, creditor și debitor); în calitate ce le derivă din raportul juridic procesual (de exemplu, reclaman și pârât, intervenient principal, intervenient accesoriu, chemat în garanției).

Interesează însă, mai ales, calitatea ce derivă dintr-un raport de reprezentare (mandatar convențional ad litem, reprezentant legal, mandatar judecătoresc). Reprezentantul trebuie să-și arate calitatea și să o probeze. Altminteri, se va presupune că el acționează în nume propriu. De asemenea, arătarea calității trebuie să se facă și atunci când persoana acționează atât în nume propriu, cât și ca reprezentant. Menționarea calității, atunci când părțile nu stau în judecată în numele lor propriu, se dovedește a fi esențială în unele situații.

4. Obiectul cererii și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când prețuirea nu este cu putință. În cazul bunurilor imobile vor fi menționate elementele necesare pentru identificarea lor (comună, județ, stradă, număr, număr de carte funciară, numărul topografic etc.). Este vorba deci despre pretenția concretă a reclamantului. Determinarea obiectului trebuie să fie clară, completă, cât mai exactă cu putință, întrucât și acest reper are multiple semnificații și implicații între care: indicarea exactă a obiectului (quod petitur, quod desideratur și care poate fi dare, facere, pati) pune părțile dintr-un început pe poziții de egalitate, pârâtul putând deja opta între recunoașterea pretențiilor sau formularea apărărilor, raportat la obiect se va verfica respectarea normelor privitoare la competența instanței, legalitatea alcătuirii completului de judecată, taxa de timbru, admisibilitatea unor probe, eventuala modificare sau completare ulterioară a cererii; obiectul constituie elementul indispensabil al dispozitivului și criteriul de apreciere a situațiilor de minus, plus sau ultra petita; obiectul – sau, mai correct spus material litigioasă – constituie unul dintre elementele autorității lucrului judecat;

5. Arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea. În esență și atât cât este posibil în acestă primă etapă a procesului civil, reclamantul trebuie să indice împrejurările de ordin material din care derivă pretenția sa, titlu juridic pe care se sprijină acea pretenție și cauza juridică – în convenții acesta înseamnă echivalentul unei îndatoriri, iar în procedură fundamental juridic al pretenției.

Cât privește motivele de drept, nu este necesar să se recurgă la formele sacramentale, nici să se indice exact textele de lege, ci să se indice principiile de drept care fundamentează cererea. Sub ambele aspecte – al motivelor de fapt și de drept – arătarea acestora, chiar sumară, este indeniabilă pentru a permite pârâtului să-și formuleze excepțiile, apărările sau explicațiile, pentru fixarea cadrului procesului și pentru prefigurarea fondului acestuia, dar șî – în cele din urmă – pentru verificare unuia dintre elementele autorutății lucrului judecat: cauza juridică;

6. Arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Simplele alegații nu pot conduce la admiterea cererii; ele trebuie să se sprijine pe probe. Probele sunt o instituție dinamică; utilitatea sau inutilitatea lor se remarcă în chiar cursul desfășurării procesului civil. Toate probele – mai ales cele ce susțin obiectul și valoarea cererii, motivele de fapt și titlu juridic – trebuie indicate. Aceasta, pentru relevarea temeiniciei cererii, aprecierea admisibilității mijloacelor probatorii, celeritatea justiției, prevenirea surprinderii adversarului, respectarea principiului contradictorialității și al dreptului la apărare.

Art. 112 alin. 1, pct. 5 C. proc. civ. aduce câteva precizări în plus:
- Când dovada se face prin înscrisuri, se vor alătura la cerere atâtea copii, câți pârâți sunt, precum și câte o copie de pe fiecare înscris pentru instanță; copiile vor fi certificate de reclamant că sunt la fel cu orginalul;

- Se poate depune și numai o parte dintr-un înscris privitor la pricină, rămânând ca instanța să dispună, la nevoie, înfățișarea înscrisului în întregime;
- Dacă înscrisurile sunt scrise într-o limbas străină sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte;
- Când reclamantul voiește să-și dovedească cererea sau vreunul din capetele cererii sale prin interogatoriul pârâtului, se va cere înfățișare în persoană a acesteia, cu mențiunea “la interogatoriu”;
- Când se va cere dovada cu martori, se va arăta numele șî domiciliul
acestora.
DOWNLOAD REFERAT
« mai multe referate din Drept

CAUTA REFERAT


TRIMITE REFERAT CERE REFERAT
Referatele si lucrarile oferite de E-referate.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.